#986612 by Dave Reid: Token integration - fix variable name clash (harmless in normal...
[project/cck.git] / translations / content.sv.po
CommitLineData
beef4abc
MG
1# $Id$
2#
3# Swedish translation of Drupal (content)
4# Generated from files:
5# content.module,v 1.301.2.99 2009/03/05 22:58:57 karens
6# content.install,v 1.85.2.30 2008/11/07 16:24:58 yched
7# content.info,v 1.6 2007/07/04 23:46:29 yched
8# content.rules.inc,v 1.1.2.4 2008/10/24 11:11:48 fago
9# content.views.inc,v 1.1.2.22 2009/01/14 13:19:47 karens
10# content_copy.info,v 1.6 2008/04/23 18:01:48 dww
11# content_permissions.info,v 1.2 2008/04/23 18:01:52 dww
12# fieldgroup.info,v 1.6.2.1 2008/09/22 18:25:21 karens
13# nodereference.info,v 1.8 2008/04/23 18:02:07 dww
14# number.info,v 1.7 2008/04/23 18:02:16 dww
15# optionwidgets.info,v 1.7 2008/04/23 18:02:24 dww
16# text.info,v 1.9 2008/04/23 18:02:31 dww
17# userreference.info,v 1.8 2008/04/23 18:02:38 dww
18#
19msgid ""
20msgstr ""
21"Project-Id-Version: CCK - Content 6.x\n"
22"POT-Creation-Date: 2009-03-09 22:08+0100\n"
f51e9a15 23"PO-Revision-Date: 2009-05-27 15:37+0100\n"
beef4abc
MG
24"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
25"Language-Team: drupalsverige.se\n"
26"MIME-Version: 1.0\n"
27"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
28"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
30"X-Poedit-Language: Swedish\n"
31"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
32"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
33
34#: content.module:21
35msgid "The content module, a required component of the Content Construction Kit (CCK), allows administrators to associate custom fields with content types. In Drupal, content types are used to define the characteristics of a post, including the title and description of the fields displayed on its add and edit pages. Using the content module (and the other helper modules included in CCK), custom fields beyond the default \"Title\" and \"Body\" may be added. CCK features are accessible through tabs on the <a href=\"@content-types\">content types administration page</a>. (See the <a href=\"@node-help\">node module help page</a> for more information about content types.)"
36msgstr "Modulen Content, en obligatorisk komponent till Content Construction Kit (CCK), gör det möjligt för administratörer att associera anpassade fält med innehållstyper. I Drupal används innehållstyper för att definiera ett inläggs karaktäristik, såsom titel och beskrivning för fälten som visas på dess sidor för att lägga till redigera. Genom att använda modulen Content (och de andra hjälpmodulerna inkluderade i CCK), kan egna fält utöver standardfälten \"Titel\" och \"Brödtext\" läggas till. Funktionerna för CCK är tillgängliga genom flikarna på sidan<a href=\"@content-types\">admininistrera innehållstyper</a>. (Se sidan <a href=\"@node-help\">hjälp för modulen Nod</a> för mer information om innehållstyper.)"
37
38#: content.module:22
39msgid "When adding a custom field to a content type, you determine its type (whether it will contain text, numbers, or references to other objects) and how it will be displayed (either as a text field or area, a select box, checkbox, radio button, or autocompleting field). A field may have multiple values (i.e., a \"person\" may have multiple e-mail addresses) or a single value (i.e., an \"employee\" has a single employee identification number). As you add and edit fields, CCK automatically adjusts the structure of the database as necessary. CCK also provides a number of other features, including intelligent caching for your custom data, an import and export facility for content type definitions, and integration with other contributed modules."
40msgstr "När du lägger till ett anpassat fält till en innehållstyp, bestämmer du dess typ (om det ska innehålla text, nummer eller referera till andra objekt) och hur det ska visas (antingen som ett textfält, flerradigt textfält, listval, kryssruta, radioknapp eller autokomatiskt kompletterande fält). Ett fält kan ha flera värden (till exempel kan en \"person\" ha flera e-postadresser) eller ett värda (till exempel kan en \"anställd\" ha ett anställnings-ID). När du lägger till och redigerar fält kommer CCK automatiskt att justera databasens struktur. CCK möjliggör även ett antal andra funktioner, såsom intelligent caching för dina anpassade data, import och export av definitioner av innehållstyper samt integration med andra tilläggsmoduler."
41
42#: content.module:23
43msgid "Custom field types are provided by a set of optional modules included with CCK (each module provides a different type). The <a href=\"@modules\">modules page</a> allows you to enable or disable CCK components. A default installation of CCK includes:"
44msgstr "Anpassade fälttyper är tillgängliga genom ett antal valfria moduler som är inkluderade med CCK (varje modul tillhandahåller en egen typ). Sidan <a href=\"@modules\">moduler</a> låter dig aktivera eller eller inaktivera komponenter för CCK. En standardinstallation av CCK inkluderar:"
45
46#: content.module:25
47msgid "<em>number</em>, which adds numeric field types, in integer, decimal or floating point form. You may define a set of allowed inputs, or specify an allowable range of values. A variety of common formats for displaying numeric data are available."
f51e9a15 48msgstr "<em>tal</em>, som lägger till numeriska fälttyper som heltal, decimaltal eller flyttal. Du kan definiera en uppsättning av tillåtna värden eller specificera en tillåten spännvidd av värden. Ett antal vanliga format för att visa numerisk data finns tillgängliga."
beef4abc
MG
49
50#: content.module:26
51msgid "<em>text</em>, which adds text field types. A text field may contain plain text only, or optionally, may use Drupal's input format filters to securely manage rich text input. Text input fields may be either a single line (text field), multiple lines (text area), or for greater input control, a select box, checkbox, or radio buttons. If desired, CCK can validate the input to a set of allowed values."
f51e9a15 52msgstr "<em>text</em>, som lägger till typer av sorten textfält. Ett textfält kan innehålla enbart ren text, eller använda Drupals inmatningsformat för att säkert hantera formaterad text. Textfält kan vara antingen en rad (textfält), flera rader (textområde), eller för större kontroll av det som matas in, ett listval, kryssruta eller radioknapp. Om så önskas kan CCK validera den inmatade datan enligt en uppsättning tillåtna värden."
beef4abc
MG
53
54#: content.module:27
55msgid "<em>nodereference</em>, which creates custom references between Drupal nodes. By adding a <em>nodereference</em> field and two different content types, for instance, you can easily create complex parent/child relationships between data (multiple \"employee\" nodes may contain a <em>nodereference</em> field linking to an \"employer\" node)."
f51e9a15 56msgstr "<em>hänvisning av nod</em>, som skapar hänvisningar mellan noder i Drupal. Genom att lägga till en fält av typen <em>nodreferens</em> och två olika innehållstyper, till exempel, kan du enkelt skapa komplexa ovan- eller underliggande relationer mellan data (flera noder med \"anställda\" kan innehålla ett fält av typen <em>nodreferens</em> som länkar till en nod för \"arbetsgivare\")."
beef4abc
MG
57
58#: content.module:28
59msgid "<em>userreference</em>, which creates custom references to your sites' user accounts. By adding a <em>userreference</em> field, you can create complex relationships between your site's users and posts. To track user involvement in a post beyond Drupal's standard <em>Authored by</em> field, for instance, add a <em>userreference</em> field named \"Edited by\" to a content type to store a link to an editor's user account page."
f51e9a15 60msgstr "<em>hänvisning av användare</em>, som skapar anpassade hänvisningar till användarkonton på din webbplats. Genom att lägga till ett fält av typen <em>användarreferens</em> kan du skapa komplexa relationer mellan din webbplats användare och inlägg. Till exempel: för att spåra användares inblandning i ett inlägg utöver Drupals standardfält <em>Författad av</em>, lägg till ett fält av typen <em>användarreferens</em> med namnet \"Redigerad av\" till en innehållstyp för att lagra en länk till en redigerares användarsida."
beef4abc
MG
61
62#: content.module:29
63msgid "<em>fieldgroup</em>, which creates collapsible fieldsets to hold a group of related fields. A fieldset may either be open or closed by default. The order of your fieldsets, and the order of fields within a fieldset, is managed via a drag-and-drop interface provided by content module."
64msgstr "<em>fältgrupp</em>, som skapar hopfällbara fältgrupp för att innehålla en grupp av relaterade fält. En fältgrupp kan antingen vara öppen eller hopfälld som standard. Sorteringen av fältgrupper, och sorteringen av fält inom en fältgrupp, hanteras genom ett drag-och-släpp-gränssnitt via modulen Content."
65
66#: content.module:31
67msgid "For more information, see the online handbook entry for <a href=\"@handbook-cck\">CCK</a> or the <a href=\"@project-cck\">CCK project page</a>."
68msgstr "För mer information, <a href=\"@handbook-cck\">läs onlinehandboken för CCK</a> eller besök <a href=\"@project-cck\">CCK:s projektsida</a>."
69
70#: content.module:486
71msgid "This field is required."
72msgstr "Detta fält är obligatoriskt."
73
74#: content.module:490
75msgid "!title: !required"
76msgstr "!title: !required"
77
78#: content.module:1843
79msgid "Basic"
80msgstr "Grundläggande"
81
82#: content.module:1856;1859
83msgid "RSS"
84msgstr "RSS"
85
86#: content.module:1869
87msgid "Search"
88msgstr "Sök"
89
90#: content.module:1872
91msgid "Search Index"
92msgstr "Sökindex"
93
94#: content.module:1876
95msgid "Search Result"
96msgstr "Sökresultat"
97
98#: content.module:2324;2331
99msgid "Node module form."
100msgstr "Formulär för modulen Nod."
101
102#: content.module:2338
103msgid "Language"
104msgstr "Språk"
105
106#: content.module:2339
107msgid "Locale module form."
108msgstr "Formulär för modulen Språkanpassning.."
109
110#: content.module:2345
111msgid "Menu settings"
112msgstr "Menyinställningar"
113
114#: content.module:2346
115msgid "Menu module form."
116msgstr "Formulär för modulen Meny."
117
118#: content.module:2352
119msgid "Taxonomy"
120msgstr "Taxonomi"
121
122#: content.module:2353
123msgid "Taxonomy module form."
124msgstr "Formulär för modulen Taxonomi."
125
126#: content.module:2359
127msgid "Book"
128msgstr "Bok"
129
130#: content.module:2360
131msgid "Book module form."
132msgstr "Formulär för modulen Bok."
133
134#: content.module:2366
135msgid "Poll title"
136msgstr "Titel för omröstning"
137
138#: content.module:2367
139msgid "Poll module title."
140msgstr "Titel för modulen Omröstning."
141
142#: content.module:2371
143msgid "Poll choices"
144msgstr "Val för omröstning"
145
146#: content.module:2372
147msgid "Poll module choices."
148msgstr "Val för modulen Omröstning."
149
150#: content.module:2376
151msgid "Poll settings"
152msgstr "Inställningar för omröstning"
153
154#: content.module:2377
155msgid "Poll module settings."
156msgstr "Inställningar för modulen Omröstning."
157
158#: content.module:2383
159msgid "File attachments"
160msgstr "Bifogade filer"
161
162#: content.module:2384
163msgid "Upload module form."
164msgstr "Formulär för modulen Uppladdning."
165
166#: content.module:589
167msgid "Updating field type %type with module %module."
168msgstr "Uppdaterar fälttypen %type med modulen %module."
169
170#: content.module:596
171msgid "Updating widget type %type with module %module."
172msgstr "Uppdaterar gränssnittskomponenten %type med modulen %module."
173
174#: content.module:63
175msgid "Use PHP input for field settings (dangerous - grant with care)"
176msgstr "Använd PHP-inmatning för fältinställningarna (farligt - använd med försiktighet)"
177
178#: content.module:82
179msgid "Fields"
180msgstr "Fält"
181
182#: content.module:104
183msgid "Manage fields"
184msgstr "Hantera fält"
185
186#: content.module:113
187msgid "Display fields"
188msgstr "Visa fält"
189
190#: content.module:144
191msgid "Remove field"
192msgstr "Ta bort fält"
193
194#: content.install:236
195msgid "Updates for CCK-related modules are not run until the modules are enabled on the <a href=\"@admin-modules-path\">administer modules page</a>. When you enable them, you'll need to return to <a href=\"@update-php\">update.php</a> and run the remaining updates."
196msgstr "Uppdateringar för relaterade moduler till CCK körs inte förrän modulerna är aktiverade på sidan <a href=\"@admin-modules-path\">administrera moduler</a>. När du aktiverar dem kommer du att behöva återvända till <a href=\"@update-php\">update.php</a> och köra de kvarvarande uppdateringarna."
197
198#: content.install:239
199msgid "!module.module has updates but cannot be updated because content.module is not enabled.<br />If and when content.module is enabled, you will need to re-run the update script. You will continue to see this message until the module is enabled and updates are run."
200msgstr "!module.module har uppdateringar men kan inte uppdateras eftersom content.module inte är aktiverad.<br />Om och när content.module är aktiverad kommer du att behöva köra uppdateringsskriptet igen. Du kommer att fortsätta se detta meddelande tills modulen är aktiverad och uppdateringarna är genomförda."
201
202#: content.install:244
203msgid "!module.module has updates and is available in the modules folder but is not enabled.<br />If and when it is enabled, you will need to re-run the update script. You will continue to see this message until the module is enabled and updates are run."
204msgstr "!module.module har uppdateringar och är tillgänglig i katalogen för moduler men är inte aktiverad.<br /> Om och när den är aktiverad kommer du att behöva köra uppdateringsskriptet igen. Du kommer att fortsätta se detta meddelande tills modulen är aktiverad och uppdateringarna är genomförda."
205
206#: content.install:251
207msgid "Some updates are still pending. Please return to <a href=\"@update-php\">update.php</a> and run the remaining updates."
208msgstr "Några uppdateringar är fortfarande kvar. Vänligen återvänd till <a href=\"@update-php\">update.php</a> och kör de kvarvarande uppdateringarna."
209
210#: content.install:252
211msgid "Some updates are still pending.<br/>Please re-run the update script."
212msgstr "Några uppdateringar är fortfarande kvar.<br/>Var vänlig kör uppdateringsskriptet igen."
213
214#: (duplicate) content.install:10
215msgid "CCK - No Views integration"
216msgstr "CCK - Ingen integration med Views"
217
218#: (duplicate) content.install:11
219msgid "CCK integration with Views module requires Views 6.x-2.0-rc2 or greater."
220msgstr "Integration av CCK med modulen Views kräver Views 6.x-2.0-rc2 eller senare."
221
222#: content.info:0
223#: includes/content.rules.inc:19;200
224#: includes/views/content.views.inc:178;254
225msgid "Content"
226msgstr "Innehåll"
227
228#: content.info:0
229msgid "Allows administrators to define new content types."
230msgstr "Tillåter administratörer att definiera nya innehållstyper."
231
232#: content.info:0
233#: modules/content_copy/content_copy.info:0
234#: modules/content_permissions/content_permissions.info:0
235#: modules/fieldgroup/fieldgroup.info:0
236#: modules/nodereference/nodereference.info:0
237#: modules/number/number.info:0
238#: modules/optionwidgets/optionwidgets.info:0
239#: modules/text/text.info:0
240#: modules/userreference/userreference.info:0
241msgid "CCK"
242msgstr "CCK"
243