Updated Czech translation
[project/fckeditor.git] / po / cs.po
1 # $Id$
2 #
3 # Czech translation of Drupal (general)
4 # Copyright Tomas Capek <soulcharmer@gmail.com>
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: 5.x-2.x-dev\n"
8 "POT-Creation-Date: 2008-11-12 14:27+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2008-11-12 14:35+0100\n"
10 "Last-Translator: Tomáš Čapek <charmer@solnet.cz>\n"
11 "Language-Team: LANGUAGE <EMAIL@ADDRESS>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n == 1 ? 0 : 1;\n"
16
17 #: fckeditor.module:50
18 msgid "<p>Note: FCKeditor is highly configurable. The most commonly used features are listed below. If you want to take a look at all available settings, open <code>!fckconfig</code> and then customize <code>!fckeditor_config</code> to your needs. This is also the only way to define new toolbar sets. It is advised to not edit <code>fckconfig.js</code> because you may overwrite it accidentally when you update the editor.</p>"
19 msgstr "<p>Poznámka: FCKeditor je vysoce konfigurovatelný. Nastavení nejobvyklejších funkcí je zde. Pokud máte zájem měnit i ostatní volby, otevřete <code>!fckconfig</code> a upravte <code>!fckeditor_config</code>. Toto je také jediný způsob, jak vytvářet nové nástrojové lišty. Nedoporučujeme editovat přímo <code>fckconfig.js</code>, protože hrozí, že jej nechtěně přepíšete při nahrání nové verze editoru.</p>"
20
21 #: fckeditor.module:55
22 msgid "Enables the usage of FCKeditor (WYSIWYG editor) instead of plain text fields."
23 msgstr "Umožňuje použití FCKeditoru (editor WYSIWYG) místo obyčejného pole pro text."
24
25 #: fckeditor.module:59
26 msgid "<p>The Global Profile allows you to define settings that are common for all profiles. Values defined in other profiles will be appended to the global configuration. This way you can avoid repeating some of the settings that are usually the same in each profile.</p>"
27 msgstr "<p>V globálním profilu se definuje nastavení, které je společné pro všechny profily. Hodnoty nastavení u jiných profilů se přidají ke globální konfiguraci. Tímto způsobem se můžete vyhnout opakovanému nastavování stejných voleb pro každý profil.</p>"
28
29 #: fckeditor.module:62
30 msgid "<p>The FCKeditor module allows Drupal to replace textarea fields with a rich text or <acronym title=\"What You See Is What You Get\">WYSIWYG</acronym> editor. This editor brings many of the powerful functionalities of known desktop editors like Word to the web. It's relatively lightweight and doesn't require any kind of installation on the client computer.</p><p>More information about the editor is located at the !fckeditorlink. A small user guide is located at !userguidelink.</p>"
31 msgstr "<p>Modul FCKeditor umožňuje Drupalu, aby nahradit obyčejná vstupní pole pro text výkonným HTML editorem typu <acronym title=\"What You See Is What You Get\">WYSIWYG</acronym>. Tento editor poskytuje webovým stránkám mnoho pokročilých funkcí známých z běžných kancelářských aplikací jako je Word. Je přitom poměrně jednoduchý a nemusí se instalovat na koncových počítačích.</p><p>Podrobnější informace najdete na !fckeditorlink. Stručná uživatelská příručka je na !userguidelink.</p>"
32
33 #: fckeditor.module:64;72;77;544
34 msgid "FCKeditor homepage"
35 msgstr "domovsk strnka FCKeditoru"
36
37 #: fckeditor.module:65;73
38 msgid "FCKeditor userguide"
39 msgstr "Uživatelská příručka FCKeditoru"
40
41 #: fckeditor.module:67
42 msgid "<p>Profiles can be defined based on user roles. A FCKeditor profile can define which pages receive this FCKeditor capability, what buttons or themes are enabled for the editor, how the editor is displayed, and a few other editor functions. It is possible also to define the Global Profile that will hold values that will be appended to all other profiles.</p><p>Lastly, only users with the <code>!access1</code> !permission will be able to use FCKeditor. </p>"
43 msgstr "<p>Profily se definují pro uživatelské role. V profilu FKCeditoru lze nastavit, u kterých polí se bude FCKeditor používat, které funkce a témata budou aktivní, jak se bude editor zobrazovat, a několik dalších funkcí. Je také možné nastavit globální profil, ve kterém bude nastavení společné pro všechny profily.</p><p>Pouze uživatele s oprávněním <code>!access1</code> budou moci FCKeditor používat.</p>"
44
45 #: fckeditor.module:67;1637
46 msgid "permission"
47 msgstr "oprávnění"
48
49 #: fckeditor.module:67;631;660;1495;1589;1637;139
50 msgid "access fckeditor"
51 msgstr "přístup k fckeditoru"
52
53 #: fckeditor.module:70
54 msgid "<p>The FCKeditor module allows Drupal to replace textarea fields with a rich text or <acronym title=\"What You See Is What You Get\">WYSIWYG</acronym> editor. This editor brings many of the powerful functionalities of known desktop editors like Word to the web. It's relatively lightweight and doesn't require any kind of installation on the client computer.</p><p>More information is located at the !fckeditorlink. A small user guide is located at !userguidelink.</p>"
55 msgstr "<p>Modul FCKeditor umožňuje Drupalu, aby nahradit obyčejná vstupní pole pro text výkonným HTML editorem typu <acronym title=\"What You See Is What You Get\">WYSIWYG</acronym>. Tento editor poskytuje webovým stránkám mnoho pokročilých funkcí známých z běžných kancelářských aplikací jako je Word. Je přitom poměrně jednoduchý a nemusí se instalovat na koncových počítačích.</p><p>Podrobnější informace najdete na !fckeditorlink. Stručná uživatelská příručka je na !userguidelink.</p>"
56
57 #: fckeditor.module:75
58 msgid "<h3>Installation</h3><p>Go to the !fckeditorlink and download the latest version. Then uncompress the contents of the \"fckeditor\" directory of the downloaded file to %fckeditordir.</p>"
59 msgstr "<h3>Instalace</h3><p>Navštivte !fckeditorlink a stáhněte nejnovější verzi editoru. Archiv rozbalte do adresáře \"fckeditor\", který je v adresáři %fckeditordir.</p>"
60
61 #: fckeditor.module:80
62 msgid "<h3>Configuration</h3><ol><li>Enable the module as usual from Drupal's admin pages.</li><li>Grant permissions for use of FCKeditor in <code>!path2</code></li><li>Under <code>!path1</code>, create the fckeditor profiles. In each profile you can choose which textareas will be replaced by FCKeditor, select default toolbar and configure some more advanced settings </li><li>For the Rich Text Editing to work you also need to configure your !filterlink for the users that may access Rich Text Editing. Either grant those users Full HTML access or use the following: <br/><code>!filter</code>. </li><li>To have a better control over line breaks, you may disable <code>Line break converter</code> in the chosen filter (recommended).</li><li>Modify the fckeditor.config.js file to custom your needs (optional).<br />You may copy the needed configuration lines from the default FCKeditor configuration settings (modules/fckeditor/fckeditor/fckconfig.js), the lines in fckeditor.config.js will override most settings.</li></ol>"
63 msgstr "<h3>Nastavení</h3><ol><li>Aktivujte modul obvyklým způsobem z administrace Drupalu.</li><li>Nastavte oprávnění používat FCKeditor v <code>!path2</code></li><li>V <code>!path1</code> vytvořte profily. V každém profilu můžete nastavit, u kterých polí se bude FCKeditor používat, zvolit výchozí podobu nástrojové lišty a nastavit další pokročilé funkcí</li><li>Aby uživatelům fungovalo bohaté formátování textu, je nutné také nastavit přístup v !filterlink. Buď povolte uživatelům filtr Úplné HTML nebo použijte následující: <br/><code>!filter</code>. </li><li>K lepšímu ovládání konců řádek je doporučeno ve zvoleném filtru vypnout <code>Zlom konců řádek</code>.</li><li>Volitelně můžete FCKeditor upravit podle svých představ v souboru fckeditor.config.js.<br />Můžete zkopírovat potřebné řádky konfigurace z výchozí souboru nastavení FKCeditoru (modules/fckeditor/fckeditor/fckconfig.js); většina řádků v souboru fckeditor.config.js se uplatní přednostně."
64
65 #: fckeditor.module:82
66 msgid "Administer > Settings > FCKeditor"
67 msgstr "Administrace > Nastaven > FKCeditor"
68
69 #: fckeditor.module:83
70 msgid "Administer > User Management > Access Control"
71 msgstr "Administrace > Uživatelé > Kontrola přístupu"
72
73 #: fckeditor.module:88
74 msgid "filters"
75 msgstr "filtry"
76
77 #: fckeditor.module:90
78 msgid "<h3>Installation troubleshooting</h3><p>If your FCKeditor does not show you must check if all files are extracted correctly. The directory %fckeditordir should have the following files <code>fckeditor.js, fckconfig.js, fckstyles.xml, fcktemplates.xml</code> and a directory named <code>editor</code>.</p>"
79 msgstr "<h3>Řesení potíží při instalaci</h3><p>Pokud se FCKeditor nezobrazuje, zkontrolujte, zda jsou všechny soubory rozbaleny na správném místě. Adresář %fckeditordir by měl obsahovat soubory <code>fckeditor.js, fckconfig. js, fckstyles.xml, fcktemplates.xml</code> a adresář pojmenovaný <code>editor</code>.</p>"
80
81 #: fckeditor.module:94
82 msgid "The correct directory structure is as follows: <blockquote><pre>!structure</pre></blockquote>"
83 msgstr "Správná struktura adresářů je následující: <blockquote><pre>!structure</pre></blockquote>"
84
85 #: fckeditor.module:97
86 msgid "<h3>Plugins: Teaser break and Pagebreak</h3><p>By default, FCKeditor module comes with two plugins that can handle teaser break (&lt;!--break--&gt;) and pagebreak (&lt;!--pagebreak--&gt;). You can enable any (or even both) of them.<ol><li>Open <code>!fckeditor.config.js</code> and uncomment these three lines: <pre>!code</pre></li><li>The second step is to add buttons to the toolbar (in the same file). The button names are: <code>DrupalBreak, DrupalPageBreak</code>. For example if you have a toolbar with an array of buttons defined as follows: <pre>!buttons1</pre> simply add those two buttons at the end of array: <pre>!buttons2</pre> (remember about single quotes).</li></ol></p>"
87 msgstr "<h3>Rozšíření: zlom stránky a oddělovač úvodního odstavce</h3><p>FCKeditor implicitně obsahuje dvě rozšíření pro oddělovač úvodního odstavce (&lt;!--break--&gt;) a pro zlom stránky (&lt;!--pagebreak--&gt;). Můžete aktivovat jeden nebo oba.<ol><li>Otevřete soubor <code>!fckeditor.config.js</code> a odkomentujte následující tři řádky: <pre>!code</ pre></li><li>Druhým krokem je přidání tlačítek do nástrojové lišty (ve stejném souboru). Tato tlačítka mají tato jména: <code>DrupalBreak, DrupalPageBreak</code>. Například pokud máte lištu s polem tlačítek definovaných takto <pre>!buttons1</pre>, stačí přidat tyto dvě tlačítka na konec pole: <pre>!buttons2</pre> (nezapomeňte na apostrofy).</li></ol></p>"
88
89 #: fckeditor.module:108
90 msgid "<h3>Uploading images and files</h3><p>There are three ways of uploading files: By using the built-in file browser, by using a module like !imce or using the core upload module.</p>"
91 msgstr "<h3>Nahrávání obrázků a souborů</h3><p>Soubory lze nahrávat jedním ze tří způsobů: použít vestavěný prohlížeč souborů editoru, použít modul jako je !imce nebo použít výchozí modul Drupalu pro nahrávání souborů."
92
93 #: fckeditor.module:110;1980
94 msgid "IMCE"
95 msgstr "IMCE"
96
97 #: fckeditor.module:114
98 msgid "<h3>How to enable the file browser</h3><p>The editor gives the end user the flexibility to create a custom file browser that can be integrated on it. The included file browser allows users to view the content of a specific directory on the server and add new content to that directory (create folders and upload files).</p><p><ol><li>To enable file browsing you need to edit the connector configuration file in your fckeditor module directory, the file should be in:<blockquote><code>!config3</code> <br/> (FCKeditor 2.5+)<br/><br/> or <br/><br/><code>!config1</code><br/> and <br/><code>!config2</code> <br/> (FCKeditor 2.3.x - 2.4.x)</blockquote></p><p>In this file(s) you will need to enable the file browser by adding one line that includes file with the special authentication function for Drupal (<code>filemanager.config.php</code>). Add this code: <blockquote><code>!code1</code><br/> (FCKeditor 2.5+)</blockquote> or <blockquote><code>!code2</code> <br/> (FCKeditor 2.3.x - 2.4.x)</blockquote> straight below this line: <blockquote><code>!code3</code></blockquote> The config.php file also holds some other important settings, please take a look at it and adjust it to your needs (optional).</p></li>"
99 msgstr "<h3>Jak aktivovat prohlížeč souborů</h3><p>Editor umožňuje uživateli vytvoření vlastního prohlížeče souborů, který s ním může být integrován. Vložený prohlížeč souborů umožňuje přístup k vybranému adresáři na serveru a přidávat do tohoto adresáře nové soubory (tj. vytvářet adresáře a nahrávat soubory).</   p><p><ol><li>Prohlížení souborů aktivujete tak, že upravíte soubor konektoru ve vašem adresáři s modulem fckeditor; tento soubor je v <blockquote><code>!config3</code> <br/> (FCKeditor 2.5+)<br/><br/> nebo <br/><br/><code>!config1</code><br/> a <br/><code>!config2</code> <br/> (FCKeditor 2.3.x - 2.4.x)</blockquote></       p><p>V tomto souboru je potřeba aktivovat prohlížeč souborů přidáním řádky s názvem souboru, ve kterém je speciální autentizační funkce do Drupalu (<code>filemanager.config.php</code>). Přidejte tento kód: <blockquote><code>!code1</code><br/> (FCKeditor 2.5+)</blockquote> nebo <blockquote><code>!code2</code> <br/> (FCKeditor 2.3.x - 2.4.x)</blockquote> hned pod následující řádku: <blockquote><code>!code3</code></blockquote> Soubor config.php rovněž obsahuje některá důležitá nastavení, volitelně je můžete upravit podle svých potřeb.</p></li>"
100
101 #: fckeditor.module:124
102 msgid "<li>As of Drupal 5.2, additional step is required: locate file named <code>settings.php</code> inside your drupal directory (usually <code>sites/default/settings.php</code>) and set <strong><code>&#36;cookie_domain</code></strong> variable to the appropiate domain (remember to uncomment that line). If you not do this, FCKeditor will claim that file browser is disabled</li>"
103 msgstr "<li>Od verze Drupalu 5.2 je nutné provést ještě jeden krok: v souboru <code>settings.php</code>, který je ve vašem instalačním adresáři Drupalu (obvykle <code>sites/default/settings.php</code>) nastavte proměnnou <strong><code>&#36; cookie_domain</code></strong> pro správnou doménu (nezapomeňte řádek odkomentovat). Pokud to neuděláte, bude FCKeditor tvrdit, že prohlížeč souborů je deaktivován.</li>"
104
105 #: fckeditor.module:125
106 msgid "<li>Enabling file uploads is <strong>a security risk</strong>. That's why you have to grant a !link to enable the file browser to certain groups.</li>"
107 msgstr "<li>Funkce nahrávání souborů představuje <strong>bezpečnostní riziko</strong>. Proto je potřeba, abyste povolili !link, aby určité skupiny uživatel mohly prohlížeč souborů používat.</li>"
108
109 #: fckeditor.module:125
110 msgid "separate permission"
111 msgstr "samostatné oprávnění"
112
113 #: fckeditor.module:126
114 msgid "<li>Lastly, adjust the !fb for each !profile.</li></ol>"
115 msgstr "<li>A konečně, upravte !fb pro každý !profile.</li></ol>"
116
117 #: fckeditor.module:126;1966;1975
118 msgid "File browser settings"
119 msgstr "Nastavení prohlížeče souborů"
120
121 #: fckeditor.module:126
122 msgid "profile"
123 msgstr "profil"
124
125 #: fckeditor.module:127
126 msgid "<h3>Modules: Image Assist</h3><p>Image Assist can be integrated with FCKeditor. To do this, simply copy the <code>!iaf1</code> file to <code>!iaf2</code>.</p>"
127 msgstr "<h3>Moduly: Image Assist</h3><p>Module Image Assist lze s FCKeditorem integrovat. Stačí nakopírovat soubor <code>!iaf1</code> do <code>!iaf2</code>.</p>"
128
129 #: fckeditor.module:311
130 #: fckeditor.info:0
131 msgid "FCKeditor"
132 msgstr "FCKeditor"
133
134 #: fckeditor.module:313
135 msgid "Configure the rich editor."
136 msgstr "Nastaven HTML editoru"
137
138 #: fckeditor.module:317
139 msgid "XSS Filter"
140 msgstr "Filtr XSS"
141
142 #: fckeditor.module:318
143 msgid "XSS Filter."
144 msgstr "Filtr XSS."
145
146 #: fckeditor.module:378;488
147 msgid "Include mode selected, but no fields/paths given. Enter at least one path or field where FCKeditor should appear."
148 msgstr "Je zvolen vkládací režim, ale nejsou určeny žádná pole ani cesty. Zadejte alespoň jednu cestu nebo pole, kde se FCKeditor bude zobrazovat."
149
150 #: fckeditor.module:382
151 msgid "Minimum rows must be a valid number"
152 msgstr "Minimální počet řádků musí být celé číslo."
153
154 #: fckeditor.module:386;1210
155 msgid "If FCKeditor is enabled by default, popup window must be disabled."
156 msgstr "Pokud je FCKeditor povolen implicitně, vyskakovací okno nesmí být povoleno."
157
158 #: fckeditor.module:390;1214
159 msgid "If toggle is enabled, popup window must be disabled."
160 msgstr "Pokud je přepínač povolen, vyskakovací okno nesmí být povoleno."
161
162 #: fckeditor.module:394
163 msgid "You must give a profile name."
164 msgstr "Muste zadat jmno profilu."
165
166 #: fckeditor.module:398
167 msgid "Enter valid width. Ex: 400 or 100%"
168 msgstr "Vložte korektní šířku, např. 400 nebo 100%."
169
170 #: fckeditor.module:403
171 msgid "CSS path is not empty. Please set the \"Editor CSS\" option to \"define css\" mode."
172 msgstr "Cesta pro styl CSS nen przdn. Nastavte volbu \"Editor CSS\" na hodnotu \"definovat css\"."
173
174 #: fckeditor.module:406
175 msgid "Double quotes are not allowed in CSS path."
176 msgstr "V cestě pro styl CSS nemohou být uvozovky."
177
178 #: fckeditor.module:409;421
179 msgid "Enter valid path, do not surround it with quotes."
180 msgstr "Vložte korektní cestu bez uvozovek."
181
182 #: fckeditor.module:415
183 msgid "Path to predefined styles is not empty. Please set the \"Predefined styles\" option to \"define path to fckstyles.xml\" mode."
184 msgstr "Cesta pro přednastavené styly není prázdná. Nastavte volbu \"Přednastavené styly\" na hodnotu \"definovat cestu k fckstyles.xml\"."
185
186 #: fckeditor.module:418
187 msgid "Double quotes are not allowed in path."
188 msgstr "V cestě nemohou být uvozovky."
189
190 #: fckeditor.module:427
191 msgid "Enter valid, semicolon separated, list of HTML font formats (no semicolon at the end of list expected)."
192 msgstr "Vložte korektní seznam formátů písem pro HTML, oddělené středníkem (za poslední položku středník nepatří)."
193
194 #: fckeditor.module:435;443;495;503
195 msgid "Invalid field specified: %1"
196 msgstr "Je zadno neplatn pole: %1"
197
198 #: fckeditor.module:452;460;512;520
199 msgid "Invalid path specified: %1"
200 msgstr "Je zadna neplatn cesta: %1"
201
202 #: fckeditor.module:467
203 msgid "Path to uploaded files is required."
204 msgstr "Musíte zadat cestu k nahraným souborům."
205
206 #: fckeditor.module:470
207 msgid "Absolute path to uploaded files is required."
208 msgstr "Musíte zadat absolutní cestu k nahraným souborům."
209
210 #: fckeditor.module:540
211 msgid "checking for %filename"
212 msgstr "kontroluji %filename"
213
214 #: fckeditor.module:542
215 msgid "The FCKeditor component is not installed correctly. Please go to the !fckeditorlink to download the latest version. After that you must extract the files to %modulepath and make sure that the directory %modulesubdir and the file %modulefile exist. Refer to the !readme for more information."
216 msgstr "Komponenta FCKeditoru není správně nainstalována. Prosím navštivte adresu !fckeditorlink a stáhněte nejnovější verzi. Poté rozbalte soubory do adresáře %modulepath a ujistěte se, že adresář %modulesubdir a soubor %modulefile existují. Více informací najdete v !readme ."
217
218 #: fckeditor.module:575;580
219 msgid "Edit FCKeditor profile"
220 msgstr "prava profilu FCKeditoru"
221
222 #: fckeditor.module:586
223 msgid "Deleted profile"
224 msgstr "Profil byl smazn"
225
226 #: fckeditor.module:592
227 msgid "Deleted Global profile"
228 msgstr "Globln profil byl smazn"
229
230 #: fckeditor.module:596;1608
231 msgid "Create profile"
232 msgstr "Vytvořit profil"
233
234 #: fckeditor.module:597;1612
235 msgid "Update profile"
236 msgstr "Upravit profil"
237
238 #: fckeditor.module:600
239 msgid "Your FCKeditor profile has been updated."
240 msgstr "Váš profil pro FCKeditor byl upraven."
241
242 #: fckeditor.module:600
243 msgid "Your FCKeditor profile has been created."
244 msgstr "Váš profil pro FCKeditor byl vytvořen."
245
246 #: fckeditor.module:608;1466
247 msgid "Create global profile"
248 msgstr "Vytvořit globální profil"
249
250 #: fckeditor.module:609;1470
251 msgid "Update global profile"
252 msgstr "Upravit globln profil"
253
254 #: fckeditor.module:613
255 msgid "FCKeditor global profile has been saved."
256 msgstr "Globální profil FCKeditoru byl uložen."
257
258 #: fckeditor.module:622
259 msgid "FCKeditor settings"
260 msgstr "Nastaven FCKeditoru"
261
262 #: fckeditor.module:626
263 msgid "Could not find the FCKeditor engine installed at <strong>!fckeditor-directory</strong>. Please !download, uncompress it and copy the folder into !fckeditor-path."
264 msgstr "Nemohu najít jádro FCKeditoru nainstalované v adresáři <strong>!fckeditor-directory</strong>. Prosím !download a rozbalte ho do adresáře !fckeditor-path."
265
266 #: fckeditor.module:626
267 msgid "download FCKeditor"
268 msgstr "stáhněte FCKeditor"
269
270 #: fckeditor.module:630
271 msgid "There is currently no role with the <strong>!access</strong> permission. Visit !acl administration section."
272 msgstr "Žádná uživatelská role nemá aktuálně nastaveno oprávnění <strong>!access</strong>. Navštivte sekci administrace !acl."
273
274 #: fckeditor.module:631
275 msgid "Access control"
276 msgstr "Kontrola přístupu."
277
278 #: fckeditor.module:649
279 msgid "No FCKeditor profiles found. At this moment, nobody is able to use FCKeditor. Create new profile below."
280 msgstr "Nebyl nalezen žádný profil FCKeditoru. V tuto chvíli nemůže nikdo FCKeditor používat. Vytvořte prosím nový profil."
281
282 #: fckeditor.module:660
283 msgid "Not all roles with <strong>!access</strong> permission are associated with FCKeditor profiles. As a result, users having the following roles may be unable to use FCKeditor: !list Create new or edit FCKeditor profiles below and in the <strong>Basic setup</strong> section, check &quot;Roles allowed to use this profile&quot;."
284 msgstr "Ne všechny uživatelské role s oprávnění <strong>!access</strong> jsou provázány s nějakým profilem FCKeditoru. Tím pádem uživatelé následujících rolí nebudou moci FCKeditor používat: !list. Vytvořte nový nebo upravte existující profil a v sekci <strong>Základní nastavení</strong> zkontrolujte &quot;Role, které mohou používat tento profil&quot;."
285
286 #: fckeditor.module:710;737
287 msgid "Profile"
288 msgstr "Profil"
289
290 #: fckeditor.module:710
291 msgid "Roles"
292 msgstr "Role"
293
294 #: fckeditor.module:710;737
295 msgid "Operations"
296 msgstr "Akce"
297
298 #: fckeditor.module:719;736
299 msgid "edit"
300 msgstr "upravit"
301
302 #: fckeditor.module:719;736
303 msgid "delete"
304 msgstr "smazat"
305
306 #: fckeditor.module:722
307 msgid "Profiles"
308 msgstr "Profily"
309
310 #: fckeditor.module:724
311 msgid "Create new profile"
312 msgstr "Vytvořit nový profil"
313
314 #: fckeditor.module:727
315 msgid "No profiles found. Click here to !create."
316 msgstr "Nenalezen žádný profil. Kliknutím můžete !create."
317
318 #: fckeditor.module:727
319 msgid "create a new profile"
320 msgstr "vytvořit nový profil"
321
322 #: fckeditor.module:732
323 msgid "Global Profile not found. Click here to !create."
324 msgstr "Globální profil nenalezen. Kliknutím můžete !create."
325
326 #: fckeditor.module:732
327 msgid "create the global profile"
328 msgstr "vytvořit globální profil"
329
330 #: fckeditor.module:735
331 msgid "Global Settings"
332 msgstr "Globln nastaven"
333
334 #: fckeditor.module:736
335 msgid "FCKeditor Global Profile"
336 msgstr "Globln profil FCKeditoru"
337
338 #: fckeditor.module:896;897
339 msgid "Switch to plain text editor"
340 msgstr "Přepnout na obyčejný editor"
341
342 #: fckeditor.module:896;897
343 msgid "Switch to rich text editor"
344 msgstr "Přepnout na rozšířený editor"
345
346 #: fckeditor.module:1088
347 msgid "Open rich editor"
348 msgstr "Otevřít editor HTML"
349
350 #: fckeditor.module:1101
351 msgid "The ID for !excluding this element is: !id - the path is: !path"
352 msgstr "ID pro !excluding tohoto prvku je !id - cesta je : !path "
353
354 #: fckeditor.module:1102
355 msgid "excluding or including"
356 msgstr "vyloučení nebo zahrnutí"
357
358 #: fckeditor.module:1125
359 msgid "Rich Text Editor settings"
360 msgstr "Nastavení rosšířeného editoru"
361
362 #: fckeditor.module:1133;1782
363 msgid "Default state"
364 msgstr "Vchoz stav"
365
366 #: fckeditor.module:1135;1175;1784;1824
367 msgid "enabled"
368 msgstr "zapnuto"
369
370 #: fckeditor.module:1135;1175;1784;1824
371 msgid "disabled"
372 msgstr "vypnuto"
373
374 #: fckeditor.module:1136
375 msgid "Should rich-text editing be enabled or disabled by default in textarea fields? If disabled, rich text editor may still be enabled using toggle or popup window."
376 msgstr "Má být rozšířený editor implicitně povolen pro textová vstupní pole? Pokud není, lze jej přesto aktivovat přepínačem nebo vyskakovacím oknem."
377
378 #: fckeditor.module:1141;1790
379 msgid "Show disable/enable rich text editor toggle"
380 msgstr "Zobrazovat přepínač zapnutí/vypnutí rozšířeného editoru"
381
382 #: fckeditor.module:1143;1151;1200;1645;1792;1800;1849;1899;1907;1987;1994
383 msgid "true"
384 msgstr "ano"
385
386 #: fckeditor.module:1143;1151;1200;1645;1792;1800;1849;1899;1907;1987;1994
387 msgid "false"
388 msgstr "ne"
389
390 #: fckeditor.module:1144
391 msgid "Whether or not to show the disable/enable rich text editor toggle below the textarea. Works only if FCKeditor is not running a popup window (see below)."
392 msgstr "Určuje, zda se bude pod textovým vstupním polem zobrazovat přepínač pro rozšířený editor. Funguje pouze pokud FCKeditor neběží ve vyskakovacím okně (viz níže)."
393
394 #: fckeditor.module:1149;1798
395 msgid "Use FCKeditor in a popup window"
396 msgstr "Používat FCKeditor ve vyskakovacím okně"
397
398 #: fckeditor.module:1152;1801
399 msgid "If this option is enabled a link to a popup window will be used instead of a textarea replace."
400 msgstr "Pokud je tato volba povolena, bude místo přepínače vstupního pole použit odkaz k vyskakovacímu oknu."
401
402 #: fckeditor.module:1157;1806
403 msgid "Skin"
404 msgstr "Tma vzhledu"
405
406 #: fckeditor.module:1160
407 msgid "Choose a FCKeditor skin."
408 msgstr "Zvolte tma vzhledu pro FCKeditor."
409
410 #: fckeditor.module:1165;1814
411 msgid "Toolbar"
412 msgstr "Nástrojová lišta"
413
414 #: fckeditor.module:1168
415 msgid "Choose a FCKeditor toolbar set."
416 msgstr "Zvolte nástrojovou lištu pro FCKeditor."
417
418 #: fckeditor.module:1173;1822
419 msgid "Start the toolbar expanded"
420 msgstr "Spouštět nástrojovou lištu otevřenou."
421
422 #: fckeditor.module:1176;1825
423 msgid "The toolbar start expanded or collapsed."
424 msgstr "Zda bude nástrojová lišta při spuštění sbalená nebo otevřená."
425
426 #: fckeditor.module:1181;1830
427 msgid "Width"
428 msgstr "Šířka"
429
430 #: fckeditor.module:1183;1832
431 msgid "Width in pixels or percent. Ex: 400 or 100%"
432 msgstr "Šířka v pixelech nebo procentech, např. 400 nebo 100%"
433
434 #: fckeditor.module:1190;1839
435 msgid "Language"
436 msgstr "Jazyk"
437
438 #: fckeditor.module:1193;1842
439 msgid "The language for the FCKeditor interface."
440 msgstr "Jazyk pro uživatelské rozhraní FCKeditoru."
441
442 #: fckeditor.module:1198;1847
443 msgid "Auto-detect language"
444 msgstr "Automaticky zjistit jazyk"
445
446 #: fckeditor.module:1201;1850
447 msgid "Use auto detect user language feature."
448 msgstr "Určuje, zda se použije fukce automatické detekce pro lokalizaci uživatelského rozhraní."
449
450 #: fckeditor.module:1218
451 msgid "Enter valid width. Example: 400 or 100%."
452 msgstr "Vložte korektní šířku, např. 400 nebo 100%."
453
454 #: fckeditor.module:1453;1594
455 msgid "administer"
456 msgstr "spravovat"
457
458 #: fckeditor.module:1454;1595;0
459 msgid "fckeditor"
460 msgstr "fckeditor"
461
462 #: fckeditor.module:1455
463 msgid "Add new FCKeditor global profile"
464 msgstr "Přidat nový globální profil FCKeditoru"
465
466 #: fckeditor.module:1462
467 msgid "Global profile already exist. Only one global profile is allowed."
468 msgstr "Globální profil již existuje. Může existovat pouze jeden globální profil."
469
470 #: fckeditor.module:1475
471 msgid "Main setup"
472 msgstr "Hlavn nastaven"
473
474 #: fckeditor.module:1487
475 msgid "Role precedence"
476 msgstr "Priorita rol"
477
478 #: fckeditor.module:1489
479 msgid "A user having <strong>multiple roles</strong> gets the permissions of the highest one. Sort role IDs according to their <strong>precedence from higher to lower</strong> by putting > in between.<br />"
480 msgstr "Uživatel, který má <strong>více rolí</strong>, získá oprávnění nejvyšší z nich. Uspořádejte identifikátory rolí podle důležitosti <strong>od nejvyšší po nejnižší</strong> tak, že mezi ně vložíte znak >."
481
482 #: fckeditor.module:1492
483 msgid "Here is the id-name pairs of roles having access to FCKeditor:"
484 msgstr "Zde jsou dvojice identifikátorů rolí, které mají přístup do FCKeditoru:"
485
486 #: fckeditor.module:1495
487 msgid "You haven't assigned the <code>!access1</code> !permissions yet."
488 msgstr "Zatm jste nenastavili !permissions <code>!access1</code>."
489
490 #: fckeditor.module:1495;1590
491 msgid "permissions"
492 msgstr "oprávnění"
493
494 #: fckeditor.module:1500;1701
495 msgid "Visibility settings"
496 msgstr "Nastaven viditelnosti"
497
498 #: fckeditor.module:1507;1715
499 msgid "Use inclusion or exclusion mode"
500 msgstr "Použít vylučovací nebo zahrnovací režim"
501
502 #: fckeditor.module:1509;1717
503 msgid "exclude"
504 msgstr "vylučovací"
505
506 #: fckeditor.module:1509;1717
507 msgid "include"
508 msgstr "zahrnovac"
509
510 #: fckeditor.module:1510;1718
511 msgid "Choose the way of disabling/enabling FCKeditor on selected fields/paths (see below). Use exclude to disable FCKeditor on selected fields/paths. Use include if you want to load FCKeditor only on selected paths/fields."
512 msgstr "Zvolte, jakým způsobem se bude FCKeditor zapínat/vypínat na vybraných polích/cestách (viz níže). Vylučovací režim na vybraných polích/cestách FCKeditor vypne. Zahrnovací režim zapne FCKeditor pouze na zvolených polích/cestách."
513
514 #: fckeditor.module:1520;1728
515 msgid "Fields to exclude/include"
516 msgstr "Pole pro vyloučení/zahrnutí"
517
518 #: fckeditor.module:1526;1734
519 msgid "Enter names (HTML ID's) of fields that may or may not have an FCKeditor, depending on the chosen option for the inclusion/exclusion mode.<br />You may separate the different entries by commas, spaces or newlines."
520 msgstr "Vložte jména polí, která smí nebo nesmí používat FKCeditor v závislosti na zvoleném režimu.<br />Jednotlivá jména můžete oddělovat čárkami, mezerami nebo novými řádky."
521
522 #: fckeditor.module:1536;1744
523 msgid "Paths to exclude/include"
524 msgstr "Cesty pro vyloučení/zahrnutí"
525
526 #: fckeditor.module:1542;1750
527 msgid "Enter drupal paths here, depending on the chosen option for the inclusion/exclusion mode.<br />Paths may be used the same way as in the drupal blocks configuration.<br />You may separate the different entries by commas, spaces or newlines. <br />You may also use * as a wildcard character (for example <code>comment/*</code>)."
528 msgstr "Vložte cesty Drupalu v závislosti na zvoleném režimu.<br />Cesty lze používat stejně jako v nastavení bloků.<br />Jednotlivá jména můžete oddělovat čárkami, mezerami nebo novými řádky.<br />Můžete také použít * jako zástupný znak (např. <code>comment/*</code>)."
529
530 #: fckeditor.module:1547;1755
531 msgid "Force simplified toolbar on the following fields"
532 msgstr "Pro následující pole používat zjednodušenou nástrovou lištu"
533
534 #: fckeditor.module:1551;1760
535 msgid "Enter names (HTML ID's) of fields that should have the simplified toolbar.<br />If you don't want to use this feature, simply leave this field empty.<br />You may separate the different entries by commas, spaces or newlines."
536 msgstr "Vložte jména polí, která mají mít zjednodušenou nástrojovou lištu.<br />Pokud tuto volbu nechcete používat, nechte toto pole prázdné.<br />Jednotlivá jména můžete oddělovat čárkami, mezerami nebo novými řádky."
537
538 #: fckeditor.module:1556;1765
539 msgid "Force simplified toolbar on the following paths"
540 msgstr "Pro následující cesty používat zjednodušenou nástrovou lištu"
541
542 #: fckeditor.module:1560;1770
543 msgid "Enter drupal paths that should have the simplified toolbar.<br />If you don't want to use this feature, simply leave this field empty.<br />Paths may be used the same way as in the drupal blocks configuration.<br />You may separate the different entries by commas, spaces or newlines.<br />You may also use * as a wildcard character (for example <code>comment/*</code>)."
544 msgstr "Vložte jména cest, které mají mít zjednodušenou nástrojovou lištu.<br />Pokud tuto volbu nechcete       používat, nechte toto pole prázdné.<br />Cesty lze používat stejně jako v nastavení bloků. Jednotlivá jména můžete oddělovat čárkami, mezerami nebo novými řádky.<br />Můžete také použít * jako zástupný znak (např. <code>comment/*</code>)."
545
546 #: fckeditor.module:1587
547 msgid "You haven't assigned <code>!access1</code> !permissions yet.<br/>It is recommended to assign the <code>!access1</code> !permissions before updating FCKeditor profiles."
548 msgstr "Zatím jste nenastavili !permissions <code>!access1</code>.<br />Je doporučeno nastavit !permissions <code>!access1</code> ještě před upravou profilu."
549
550 #: fckeditor.module:1596
551 msgid "Add new FCKeditor profile"
552 msgstr "Přidat nový profil FCKeditoru"
553
554 #: fckeditor.module:1606
555 msgid "Not all user roles are shown since they already have fckeditor profiles. You must first unassign profiles in order to add them to a new one."
556 msgstr "Nejsou zobrazeny všechny uživatelské role, protože některé už mají svůj profil. Musíte je z jednoho profilu odebrat, abyste je mohli přidat do jiného."
557
558 #: fckeditor.module:1617
559 msgid "Basic setup"
560 msgstr "Zkladn nastaven"
561
562 #: fckeditor.module:1624
563 msgid "Profile name"
564 msgstr "Jmno profilu"
565
566 #: fckeditor.module:1628
567 msgid "Enter a name for this profile. This name is only visible within the fckeditor administration page."
568 msgstr "Zadejte jméno profilu. Toto jméno je viditelné pouze na administrační stránce FCKeditoru."
569
570 #: fckeditor.module:1634
571 msgid "Roles allowed to use this profile"
572 msgstr "Role, které mohou tento profil používat"
573
574 #: fckeditor.module:1637
575 msgid "Only roles with '!access1' permission will be shown here. If no role is available, make sure that you have assigned the '!access1' !permission."
576 msgstr "Pouze role s oprávněním '!access1' se zde zobrazí. Pokud nevidíte žádnou roli, ujistěte se, že jste nastavili !permission '!access1'."
577
578 #: fckeditor.module:1643
579 msgid "Allow users to customize FCKeditor appearance"
580 msgstr "Povolit uživatelům upravovat vzhled FCKeditoru"
581
582 #: fckeditor.module:1646
583 msgid "If allowed, users will be able to override <code>Editor appearance</code> by visiting their profile page."
584 msgstr "Pokud je povoleno, uživatelé budou moci přenastavit <code>Vzhled editoru</code> na stránce svého uživatelského profilu."
585
586 #: fckeditor.module:1651
587 msgid "Security"
588 msgstr "Bezpečnost"
589
590 #: fckeditor.module:1652
591 msgid "Because Drupal stores content in an unmodified form, it is necessary to perform additional security checks before FCKeditor renders the Html content for editing."
592 msgstr "Jelikož Drupal ukládá obsah v nezměněné podobě, je nutné provádět dodatečné bezpečnostní kontroly dříve, než FCKeditor vygeneruje HTML pro editování."
593
594 #: fckeditor.module:1652
595 msgid "Without security filters, when you decide to edit an article which contains a malicious attack (like xss), that code will be rendered along with the html and therefore executed by your browser."
596 msgstr "Pokud budete editovat obsah stránky, která obsahuje škodlivý kód (např. XSS), a nepoužijete bezpečnostní filtr, tento kód se vygeneruje spolu s ostatním HTML a tím pádem se ve vašem prohlížeči spustí. "
597
598 #: fckeditor.module:1652
599 msgid "Before FCKeditor renders the content in its editor, it makes an AJAX call to check the node's textarea for which filters are checked below and are in the textarea's input format."
600 msgstr "Ještě než FCKeditor vygeneruje obsah stránky do textového pole, přes AJAX u stránky zkontroluje níže zaškrtnuté filtry, které náleží k formátu textu stránky."
601
602 #: fckeditor.module:1652
603 msgid "For example, if you're using a Filtered HTML input format and have checked the HTML filter below, it will be executed. However, if you edit node with Full HTML input format assigned, HTML filter will not be executed."
604 msgstr "Například pokud používáte formát textu Omezené HTML a níže zaškrtnete filtr HTML, kontrola se spustí. Pokud ale editujete stránku s formátem textu HTML bez omezení, kontrola filtru HTML se provádět nebude."
605
606 #: fckeditor.module:1652
607 msgid "Most obvious is when using a custom module's security filter which allows html attributes but strips attribute xss when viewed, but FCKeditor will attempt to show original content when edited which could be malicious. Now same filter if checked below will run when edited to clean up content."
608 msgstr "Nejzřejmější je situace při použití bezpečnostního filtru externího modulu, který povoluje atributy HTML, ale při náhledu odstraňuje atribut xss. FCKeditor se při editování pokusí zobrazit původní obsah, který může být škodlivý. Pokud bude stejný filtr zaškrtnut zde, před editací se spustí a vyčistí obsah."
609
610 #: fckeditor.module:1661
611 msgid "Security filters"
612 msgstr "Bezpečnostní filtry"
613
614 #: fckeditor.module:1662
615 msgid "Please choose carefully all filters that protect your content (probably not all filters listed below are security filters)."
616 msgstr "S rozmyslem prosím vyberte všechny filtry, které chrání váš obsah. Je pravděpodobné, že ne všechny filtry níže budou bezpečnostní."
617
618 #: fckeditor.module:1690
619 msgid "Security settings"
620 msgstr "Nastavení bezpečnosti"
621
622 #: fckeditor.module:1693
623 msgid "Always run security filters for FCKeditor."
624 msgstr "Bezpečnostní filtry pro FCKeditor spouštět vždy."
625
626 #: fckeditor.module:1694
627 msgid "Run security filters only when FCKeditor is set to start automatically."
628 msgstr "Bezpečnostní filtry spouštět jen tehdy, pokud se FCKeditor spouští automaticky."
629
630 #: fckeditor.module:1696
631 msgid "There are two ways of starting FCKeditor: automatically and manually (via toggle or in a popup). If you decide to apply security filters only when FCKeditor starts automatically, you'll not be protected when toggling manually from plain textarea to FCKeditor or when using FCKeditor in a popup mode. So choose this option only, if you can detect various attacks (mainly XSS) by yourself just by looking at the HTML code."
632 msgstr "FCKeditor lze spouštět dvěma způsoby: automaticky nebo manuálně přes přepínač nebo vyskakovací okno. Pokud aplikujete bezpečnostní filtry jen v případe automatického spouštění, nebudete chráněni, když zapnete editor dodatečně. Tuto volbu proto používejte, pouze pokud dokážete odhalit různé útoky (zejména XSS) sami, pouhým pohledem na kód HTML."
633
634 #: fckeditor.module:1708
635 msgid "Minimum rows"
636 msgstr "Minimální počet řádků"
637
638 #: fckeditor.module:1710
639 msgid "FCKeditor will be triggered if the textarea has more rows than entered here. Enter '1' if you do not want to use this feature."
640 msgstr "FCKeditor se spustí, pokud bude mít dané vstupní pole více řádku, než je zde zadáno. Zadáte-li '1', nebude se tato funkce uplatňovat."
641
642 #: fckeditor.module:1775
643 msgid "Editor appearance"
644 msgstr "Vzhled editoru"
645
646 #: fckeditor.module:1785
647 msgid "Default editor state. If disabled, rich text editor may still be enabled using toggle or popup window."
648 msgstr "Výchozí stav editoru. Pokud je vypnut, lze je aktivovat přepínačem nebo vyskakovacím oknem."
649
650 #: fckeditor.module:1793
651 msgid "Whether or not to show the disable/enable rich text editor toggle below the textarea. Works only if FCKeditor is not running in a popup window (see below)."
652 msgstr "Určuje, zda se bude pod textovým vstupním polem zobrazovat přepínač pro rozšířený editor. Funguje pouze pokud FCKeditor neběží ve vyskakovacím okně (viz níže)."
653
654 #: fckeditor.module:1809
655 msgid "Choose a default skin."
656 msgstr "Zvolte vchoz tma vzhledu"
657
658 #: fckeditor.module:1817
659 msgid "Choose a default toolbar set. To define new toolbar, edit <code>fckeditor.config.js</code> located in !module_path."
660 msgstr "Zvolte výchozí nástrojovou lištu. Můžete také vytvořit novou lištu v souboru <code>fckeditor.config.js</code>, který je v module_path."
661
662 #: fckeditor.module:1865
663 msgid "Cleanup and output"
664 msgstr "Vstup a pravy vstupu"
665
666 #: fckeditor.module:1872
667 msgid "Enter mode"
668 msgstr "Režim pro Enter"
669
670 #: fckeditor.module:1875
671 msgid "Set which tag FCKeditor should use when [Enter] key is pressed."
672 msgstr "Nastavte, která značka se má použít, když uživatel stiskne [Enter]."
673
674 #: fckeditor.module:1880
675 msgid "Shift + Enter mode"
676 msgstr "Režim pro Shift+Enter"
677
678 #: fckeditor.module:1883
679 msgid "Set which tag FCKeditor should use when [Shift] + [Enter] is pressed."
680 msgstr "Nastavte, která značka se má použít, když uživatel stiskne [Shift]+[Enter]."
681
682 #: fckeditor.module:1888
683 msgid "Font formats"
684 msgstr "Formty psem"
685
686 #: fckeditor.module:1892
687 msgid "Semicolon separated list of HTML font formats. Allowed values are: p;div;pre;address;h1;h2;h3;h4;h5;h6"
688 msgstr "Seznam formátů písem pro HTML, oddělovačem je středník. Povolené hodnoty jsou p;div;pre;address;h1;h2;h3;h4;h5;h6"
689
690 #: fckeditor.module:1897
691 msgid "Apply source formatting"
692 msgstr "Aplikovat formtovn zdroje"
693
694 #: fckeditor.module:1900
695 msgid "When set to \"true\" the editor will format the XHTML when switching from WYSIWYG view to Source view, by inserting line breaks on some tags endings and indenting paragraphs, tables and lists."
696 msgstr "Pokud je povoleno, editor bude formátovat text při přepnutí z WYSIWYG pohledu na zdrojový pohled tak, že za některé ukončovací značky vloží řádkové zlomy a bude zarovnávat odstavce, tabulky a seznamy."
697
698 #: fckeditor.module:1905
699 msgid "Format output"
700 msgstr "Formtovn vstupu"
701
702 #: fckeditor.module:1908
703 msgid "When set to \"true\" the editor will format the XHTML output by inserting line breaks on some tags endings and indenting paragraphs, tables and lists."
704 msgstr "Pokud je povoleno, editor bude formátovat text tak, že za některé ukončovací značky vloží řádkové zlomy a bude zarovnávat odstavce, tabulky a seznamy."
705
706 #: fckeditor.module:1923
707 msgid "CSS"
708 msgstr "CSS"
709
710 #: fckeditor.module:1930
711 msgid "Editor CSS"
712 msgstr "Editor CSS"
713
714 #: fckeditor.module:1932
715 msgid "use theme css"
716 msgstr "používat styl tématu"
717
718 #: fckeditor.module:1932
719 msgid "define css"
720 msgstr "definovat css"
721
722 #: fckeditor.module:1932;1949
723 msgid "FCKeditor default"
724 msgstr "vchoz styl"
725
726 #: fckeditor.module:1933
727 msgid "Defines the CSS to be used in the editor area.<br />use theme css - load style.css from current site theme.<br/>define css - enter path for css file below.<br />FCKeditor default - uses default CSS from editor."
728 msgstr "Určuje, který styl CSS bude editor používat.<br />používat styl tématu - nahraje style.css z aktuálního tématu vzhledu vašeho webu.<br / >definovat css - můžete zadat cestu ke svému vlastnímu stylu.<br />výchozí styl - použije se implicitní styl FCKeditoru."
729
730 #: fckeditor.module:1938
731 msgid "CSS path"
732 msgstr "Cesta ke stylu CSS"
733
734 #: fckeditor.module:1942
735 msgid "Enter path to CSS file (<em>example: css/editor.css</em>) or a list of css files seperated by a comma (<em>example: /themes/garland/style.css,http://example.com/style.css</em>).<br />Macros: %h (host name: !host), %t (path to theme: !theme)<br />Be sure to select \"define css\" above."
736 msgstr "Vložte cestu ke stylu (<em>např.: css/editor.css</em>) nebo seznam cest k několika souborům oddělených čárkami (<em>např.: /themes/garland/style.css,http://example.com/style.css</em>).<br />Makra: %h (host name: !host), %t (cesta k tématu: !theme).<br />Ujistěte se, že je nastavena volba \"definovat css\"."
737
738 #: fckeditor.module:1947
739 msgid "Predefined styles"
740 msgstr "Přednastavené styly"
741
742 #: fckeditor.module:1949
743 msgid "use theme fckstyles.xml"
744 msgstr "použít téma fckstyles.xml"
745
746 #: fckeditor.module:1949
747 msgid "define path to fckstyles.xml"
748 msgstr "nastavit cestu k fckstyles.xml"
749
750 #: fckeditor.module:1950
751 msgid "Define the location of <code>fckstyles.xml</code> file. It is used by the &quot;Style&quot; dropdown list available in the Default toolbar.<br />Copy !fckstyles.xml inside your theme directory (<code>!theme</code>) and adjust it to your needs."
752 msgstr "Určete umístění souboru <code>fckstyles.xml</code>. Ten se používá v rozbalovacím menu &quot;Styl&quot;, které je součástí výchozí nástrojové lišty editoru.<br />Zkopírujte !fckstyles.xml do adresáře tématu vzhledu (<code>!theme</code>), kde jej můžete upravit podle svých potřeb."
753
754 #: fckeditor.module:1955
755 msgid "Predefined styles path"
756 msgstr "Cesta k přednastaveným stylům"
757
758 #: fckeditor.module:1959
759 msgid "Enter path to XML file with predefined styles (<em>example: /fckstyles.xml</em>).<br />Macros: %h (host name: !host), %t (path to theme: !theme), %m (path to FCKeditor module: !module)<br />Be sure to select \"define path to fckstyles.xml\" above."
760 msgstr "Vložte cestu k souboru XML s přednastavenými styly (<em>např.: /fckstyles.xml</em>).<br />Makra: %h (host name: !host), %t (cesta k tématu: !theme).<br />Ujistěte se, že je nastavena volba \"nastavit cestu k fckstyles.xml\"."
761
762 #: fckeditor.module:1969
763 msgid "The file browser settings are not diplayed because you have configured IMCE to handle file browsing."
764 msgstr "Nastavení prohlížeče souborů není zobrazeno, protože máte pro manipulaci se soubory nainstalován a nakonfigurován modul IMCE."
765
766 #: fckeditor.module:1978
767 msgid "Set file browser settings. If you enable file uploads and disable basic and advanced file management, you will need to manage your images and other files with the core upload module or a contrib module like !imce. Please note that these options require manual configuration, check !readme for more information.<br />"
768 msgstr "Nastavte prohlížeč souborů. Pokud povolíte nahrávání souborů, ale zakážete základní a pokročilou správu souborů, budete muset spravovat obrázky a další soubory výchozím modulem Drupalu nebo externím modulem jako je !imce. Tyto volby ovšem vyžadují manuální konfiguraci, více informací najdete v !readme.<br />"
769
770 #: fckeditor.module:1988
771 msgid "Allow basic file management"
772 msgstr "Povolit základní správu souborů"
773
774 #: fckeditor.module:1990
775 msgid "Allow quick uploads."
776 msgstr "Povolit rychl nahrvn"
777
778 #: fckeditor.module:1995
779 msgid "Allow advanced file management"
780 msgstr "Povolit pokročilou správu souborů"
781
782 #: fckeditor.module:1997
783 msgid "Allow file management in the advanced file manager."
784 msgstr "Povolit správu souborů v rozšířeném manažeru souborů"
785
786 #: fckeditor.module:2005
787 msgid "Path to uploaded files"
788 msgstr "Cesta k nahraným souborům"
789
790 #: fckeditor.module:2009
791 msgid "Path to uploaded files relative to the document root.<br />Available wildcard characters:<br/><strong>%b</strong> - base URL path of the Drupal installation (!base).<br/><strong>%f</strong> - Drupal file system path where the files are stored (!files).<br /><strong>%u</strong> - User ID.<br />Current path: !path"
792 msgstr "Cesta k nahraným souborům je relativní vzhledem ke kořenovému adresáři dokumentu.<br />Dostupné zástupné znaky:<br /><strong>%b</strong> - základní URL instalace Drupalu (!base).<br/><strong>%f</strong> - cesta k adresáři souborovému systému Drupalu (!files).<br /><strong>%u</strong> - ID uživatele.<br />Aktuální cesta: !path"
793
794 #: fckeditor.module:2013
795 msgid "Absolute path to uploaded files"
796 msgstr "Absolutní cesta k nahraným souborům"
797
798 #: fckeditor.module:2017
799 msgid "The path to the local directory (in the server) which points to the path defined above. If empty, FCKeditor will try to discover the right path.<br />Available wildcard characters:<br/><strong>%d</strong> - server path to document root (!root).<br /><strong>%b</strong> - base URL path of the Drupal installation (!base).<br/><strong>%f</strong> - Drupal file system path where the files are stored (!files).<br /><strong>%u</strong> - User ID.<br />Current path: !path"
800 msgstr "Cesta k lokálnímu adresáři na serveru, který odpovídá cestě definované výše. Když není zadána žádná hodnota, FCKeditor se pokusí ji najít.<br />Dostupné zástupné znaky:<br /><strong>%d</strong> - cesta ke kořenovému adresáři dokumentu na serveru (!root).<br /><strong>%b</strong> - základní URL instalace Drupalu (!base).<br/><strong>%f</strong> - cesta k adresáři souborovému systému Drupalu (!files).<br /><strong>%u</strong> - ID uživatele.<br />Aktuální cesta: !path"
801
802 #: fckeditor.module:2020
803 msgid "Setting relative path to uploaded files has been disabled because private downloads are enabled and this path is calculated automatically."
804 msgstr "Nastavení relativní cesty k nahraným souborům bylo zablokováno, protože stahování je nastaveno jako soukromé a tato cesta se nastavuje automaticky."
805
806 #: fckeditor.module:2022
807 msgid "Setting path to uploaded files has been disabled because private downloads are enabled and this path is calculated automatically."
808 msgstr "Nastavení cesty k nahraným souborům bylo zablokováno, protože stahování je nastaveno jako soukromé a tato cesta se nastavuje automaticky."
809
810 #: fckeditor.module:2029
811 msgid "Advanced options"
812 msgstr "Pokročilé volby"
813
814 #: fckeditor.module:2036
815 msgid "Link to paths only"
816 msgstr "Odkaz pouze na cesty"
817
818 #: fckeditor.module:2036
819 msgid "Link using internal: links"
820 msgstr "Odkaz používající interní linky"
821
822 #: fckeditor.module:2036
823 msgid "Allow user to select between paths and internal links"
824 msgstr "Povolit uživatelům volbu mezi cestami a interními linky"
825
826 #: fckeditor.module:2037
827 msgid "Path Filter & Link To Content integration"
828 msgstr "Filtr cest a integrace Odkazu na data"
829
830 #: fckeditor.module:2039
831 msgid "With !plink extension it is possible to use :internal links. By default !link extension is linking to nodes using paths."
832 msgstr "S rozšířením !plink je možné používat interní linky. Implicitně rozšíření !link poskytuje uzly používající cesty."
833
834 #: fckeditor.module:2039
835 msgid "Path Filter"
836 msgstr "Filtr cest"
837
838 #: fckeditor.module:2039
839 msgid "Link To Content"
840 msgstr "Odkaz na data"
841
842 #: fckeditor.module:2044
843 msgid "Custom javascript configuration"
844 msgstr "Voliteln nastave Javascriptu"
845
846 #: fckeditor.module:2048
847 msgid "Warning: to change FCKeditor configuration globally, you should modify the config file: <code>!fckeditor_config</code>.<br/>Sometimes it is required to change the FCKeditor configuration for selected profile. Use this box to define settings that are uniqe for this profile.<br/>Available options are listed in the !docs.<br/>Warning: if you make something wrong here, FCKeditor may fail to load.<br/>For example to disable some advanced tabs in dialog windows in FCKeditor, add the following: !example"
848 msgstr "Varování: globální nastavení FCKeditoru byste měli editovat v souboru <code>!fckeditor_config</code>.<br/>Někdy je nutné pozměnit konfiguraci FCKeditoru pro daný profil.<br />Dostupné volby najdete v !docs.<br />Varování: pokud zde něco nastavíte špatně, je možné, že se FCKeditor vůbec nenahraje.<br />Například když potřebujete zrušit některé záložky v dialogových oknech FCKeditoru, napište následující: !example "
849
850 #: fckeditor.module:2051
851 msgid "FCKeditor documentation"
852 msgstr "Dokumentace FCKeditoru"
853
854 #: fckeditor.module:2191;2195
855 msgid "Yes, delete!"
856 msgstr "Ano, smazat!"
857
858 #: fckeditor.module:2192
859 msgid "!profile profile"
860 msgstr "profil !profile"
861
862 #: fckeditor.module:2196
863 msgid "Global Profile"
864 msgstr "Globln profil"
865
866 #: fckeditor.module:2199
867 msgid "Confirm profile deletion"
868 msgstr "Potvrďte smazání profilu"
869
870 #: fckeditor.module:2200
871 msgid "You're about to delete the FCKeditor profile, read the question below carefully."
872 msgstr "Chystáte se smazat profil FCKeditoru, buďte prosím opatrní."
873
874 #: fckeditor.module:2202
875 msgid "<p>Are you sure that you want to delete the !profile?</p><p>!yes !no</p>"
876 msgstr "<p>Jste si jisti, že chcete smazat !profile?</p><p>!yes !no</p>"
877
878 #: fckeditor.module:2205
879 msgid "Cancel"
880 msgstr "Zrušit"
881
882 #: fckeditor.module:139
883 msgid "administer fckeditor"
884 msgstr "spravovat fckeditor"
885
886 #: fckeditor.module:139
887 msgid "allow fckeditor file uploads"
888 msgstr "povolit nahrávání souborů"
889
890 #: fckeditor.info:0
891 msgid "Enables the usage of FCKeditor (WYSIWYG) instead of plain text fields."
892 msgstr "Umožní používání FCKeditoru (WYSIWYG) místo obyčejného vstupního textového pole."
893