#735512: Fixed typo. parathesis => parentheses.
[project/filefield.git] / translations / sv.po
1 # $Id$
2 #
3 # Swedish translation of Drupal (filefield)
4 # Generated from files:
5 #  field_file.inc,v 1.17 2008/08/27 15:05:22 drewish
6 #  filefield_field.inc: n/a
7 #  filefield_widget.inc,v 1.39 2008/09/13 00:43:27 drewish
8 #  filefield_token.module: n/a
9 #  filefield.module,v 1.150 2008/09/15 20:58:53 drewish
10 #  filefield.install,v 1.13 2008/08/16 20:08:34 drewish
11 #  filefield.info,v 1.8 2008/06/27 23:36:31 jpetso
12 #  filefield_token.info,v 1.1 2008/07/14 06:19:38 dopry
13 #  filefield_meta.info,v 1.5 2008/07/31 01:02:15 drewish
14 #  filefield.js,v 1.9 2008/08/08 17:37:48 drewish
15 #  filefield_meta.module,v 1.5 2008/07/31 12:22:55 drewish
16 #  filefield_meta.install,v 1.4 2008/07/31 01:02:15 drewish
17 #
18 msgid ""
19 msgstr ""
20 "Project-Id-Version: FileField 6.x\n"
21 "POT-Creation-Date: 2009-03-16 18:10+0100\n"
22 "PO-Revision-Date: 2009-03-16 23:44+0100\n"
23 "Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
24 "Language-Team: drupalsverige.se\n"
25 "MIME-Version: 1.0\n"
26 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
29 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
30 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
31 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
32
33 #: field_file.inc:162
34 msgid "The selected file %name could not be saved."
35 msgstr "Den valda filen %name kunde inte sparas."
36
37 #: field_file.inc:174
38 msgid "File upload error. Could not move uploaded file."
39 msgstr "Uppladdningsfel. Kunde inte flytta den uppladdade filen."
40
41 #: field_file.inc:317
42 msgid "The directory %directory is a file!"
43 msgstr "Katalogen %directory är en fil!"
44
45 #: field_file.inc:324;323
46 msgid "The directory %directory does not exist."
47 msgstr "Katalogen %directory finns inte."
48
49 #: field_file.inc:331
50 msgid "The directory %directory is not writable"
51 msgstr "Katalogen %directory är skrivskyddad."
52
53 #: field_file.inc:343
54 msgid "Security warning: Couldn't write .htaccess file. Please create a .htaccess file in your %directory directory which contains the following lines:<br /><code>!htaccess</code>"
55 msgstr "Säkerhetsvarning: Kunde inte skriva filen .htaccess. Skapa denna fil i din katalog %directory som innehåller dessa rader:<br /><code>!htaccess</code>"
56
57 #: field_file.inc:86
58 #: filefield_widget.inc:138;144
59 #: filefield.module:0
60 msgid "filefield"
61 msgstr "filefield"
62
63 #: field_file.inc:86
64 msgid "Could not set permissions on destination file: %file"
65 msgstr "Kunde inte ange rättigheter för destinationsfilen: %file"
66
67 #: field_file.inc:175
68 msgid "file"
69 msgstr "fil"
70
71 #: field_file.inc:175
72 msgid "Upload error. Could not move file %file to destination %destination."
73 msgstr "Uppladdningsfel. Kunde inte flytta filen %file till destinationen %destination."
74
75 #: field_file.inc:316;323;330
76 msgid "file system"
77 msgstr "filsystem"
78
79 #: field_file.inc:316
80 msgid "check_directory: The path  %directory is a file."
81 msgstr "check_directory: Sökvägen %directory är en fil."
82
83 #: field_file.inc:330
84 msgid "The directory %directory is not writable, because it does not have the correct permissions set."
85 msgstr "Katalogen %directory är skrivskyddad på grund av att den inte har korrekta rättigheter inställda."
86
87 #: field_file.inc:344
88 msgid "security"
89 msgstr "säkerhet"
90
91 #: field_file.inc:344
92 msgid "Security warning: Couldn't write .htaccess file.  Please create a .htaccess file in your %directory directory which contains the following lines:<br /><code>!htaccess</code>"
93 msgstr "Säkerhetsvarning: Kunde inte skriva filen .htaccess. Skapa denna fil i din katalog %directory som innehåller dessa rader:<br /><code>!htaccess</code>"
94
95 #: filefield_field.inc:16
96 msgid "List field"
97 msgstr "Visa fält"
98
99 #: filefield_field.inc:17;31
100 msgid "Disabled"
101 msgstr "Ej aktiverad"
102
103 #: filefield_field.inc:17;31
104 msgid "Enabled"
105 msgstr "Aktiverad"
106
107 #: filefield_field.inc:19
108 msgid "The \"list\" option lets a user choose if a file should shown in a list when viewing the content after creation."
109 msgstr "Alternativet \"lista\" låter en användare välja om en fil skall visas i en lista när innehållet visas efter skapandet."
110
111 #: filefield_field.inc:24
112 msgid "Files listed by default"
113 msgstr "Filer som listas som standard"
114
115 #: filefield_field.inc:29
116 msgid "Description field"
117 msgstr "Beskrivningsfält"
118
119 #: filefield_field.inc:32
120 msgid "When enabled, will display a text field where users may enter a description about the uploaded file."
121 msgstr "Om aktiverad, kommer det att visas ett textfält där användare kan ange en beskrivning om den uppladdade filen."
122
123 #: filefield_widget.inc:26
124 msgid "Permitted upload file extensions"
125 msgstr "Tillåtna filändelser för uppladdningar."
126
127 #: filefield_widget.inc:29
128 msgid "Extensions a user can upload to this field. Separate extensions with a space and do not include the leading dot. Leaving this blank will allow users to upload a file with any extension."
129 msgstr "Ändelser en användare kan ladda upp till detta fält. Separera ändelser med ett mellanslag och inkludera inte den inledande punkten. Om fältet lämnas blankt kommer detta tillåta användare att ladda upp filer alla ändelser."
130
131 #: filefield_widget.inc:34
132 msgid "Path settings"
133 msgstr "Sökvägsinställningar"
134
135 #: filefield_widget.inc:42
136 #: filefield_token/filefield_token.module:13
137 msgid "File path"
138 msgstr "Filsökväg"
139
140 #: filefield_widget.inc:44
141 msgid "Optional subdirectory within the \"%dir\" directory where files will be stored. Do not include trailing slash."
142 msgstr "Alternativ underkatalog inuti katalogen \"%dir\" där filer kommer att lagras. Inkludera inte avslutande snedstreck."
143
144 #: filefield_widget.inc:51
145 msgid "File size restrictions"
146 msgstr "Begränsning av filstorlek"
147
148 #: filefield_widget.inc:52
149 msgid "Limits for the size of files that a user can upload. Note that these settings only apply to newly uploaded files, whereas existing files are not affected."
150 msgstr "Gräns för storleken på filer som användaren kan ladda upp. Notera att dessa inställningar endast gäller för nya uppladdade filer, medan existerande filer inte påverkas."
151
152 #: filefield_widget.inc:61
153 msgid "Maximum upload size per file"
154 msgstr "Maximal storlek på uppladdning per fil"
155
156 #: filefield_widget.inc:65
157 msgid "Specify the size limit that applies to each file separately. Enter a value like \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) or \"50M\" (megabytes) in order to restrict the allowed file size. If you leave this empty the file sizes will be limited only by PHP's maximum post and file upload sizes (current limit <strong>%limit</strong>)."
158 msgstr "Specificera den filstorlek som gäller för varje fil separat. Ange ett värde som \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) eller \"50M\" (megabytes) för att begränsa den tillåtna filstorleken. Om du lämnar detta fält tomt kommer storleken bara att begränsas av PHP:s maximala inläggs- och filuppladdningsstorlekar (nuvarande begränsning <strong>%limit</strong>)."
159
160 #: filefield_widget.inc:72
161 msgid "Maximum upload size per node"
162 msgstr "Maximal uppladdningsstorlek per nod."
163
164 #: filefield_widget.inc:76
165 msgid "Specify the total size limit for all files in field on a given node. Enter a value like \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) or \"50M\" (megabytes) in order to restrict the total size of a node. Leave this empty if there should be no size restriction."
166 msgstr "Specificera den totala storleksgränsen för alla filer i fält på en given nod. Ange ett värde som \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) eller \"50M\" (megabytes) för att begränsa den tillåtna filstorleken. Lämna detta tomt om det inte skall finnas någon begränsning."
167
168 #: filefield_widget.inc:99
169 msgid "The \"Maximum file size for each file\" option must contain a valid value. You can either leave the text field empty or enter a string like \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) or \"50M\" (megabytes)."
170 msgstr "Alternativet \"Maximal filstorlek för varje fil\" måste innehålla ett giltigt värde. Du kan antingen lämna fältet tomt eller ange ett värde som \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) eller \"50M\" (megabytes)."
171
172 #: filefield_widget.inc:108
173 msgid "The \"Maximum file size per node\" option must contain a valid value. You can either leave the text field empty or enter a string like \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) or \"50M\" (megabytes)."
174 msgstr "Alternativet \"Maximal filstorlek per nod\" måste innehålla ett giltigt värde. Du kan antingen lämna fältet tomt eller ange ett värde som \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) eller \"50M\" (megabytes)."
175
176 #: filefield_widget.inc:139
177 msgid "The file could not be uploaded."
178 msgstr "Filen kunde inte laddas upp."
179
180 #: filefield_widget.inc:145
181 msgid "The file in the @field field was unable to be uploaded."
182 msgstr "Filen i fältet @field kunde inte laddas upp."
183
184 #: filefield_widget.inc:193
185 msgid "Upload"
186 msgstr "Ladda upp"
187
188 #: filefield_widget.inc:212
189 msgid "Remove"
190 msgstr "Ta bort"
191
192 #: filefield_widget.inc:260
193 msgid "Description"
194 msgstr "Beskrivning"
195
196 #: filefield_widget.inc:268
197 msgid "List"
198 msgstr "Lista"
199
200 #: filefield_widget.inc:402
201 msgid "%title field is required."
202 msgstr "Fältet %title är obligatoriskt."
203
204 #: filefield_widget.inc:406
205 msgid "Total filesize for %title, %tsize, exceeds field settings of %msize."
206 msgstr "Total filstorlek för %title, %tsize, överskrider fältets inställningar på %msize."
207
208 #: filefield_widget.inc:419
209 msgid "Save"
210 msgstr "Spara"
211
212 #: filefield_widget.inc:138
213 msgid "The upload directory %directory for the file field %field (content type %type) could not be created or is not accessible. A newly uploaded file could not be saved in this directory as a consequence, and the upload was canceled."
214 msgstr "Uppladdningskatalogen %directory för filfältet %field (innehållstyp %type) kunde inte skapas eller är inte tillgänglig. Som en konsekvens kunde en nyligen uppladdad fil inte sparas i denna katalogen och uppladdningen avbröts."
215
216 #: filefield_widget.inc:144
217 msgid "The file upload failed. %upload"
218 msgstr "Filuppladdningen misslyckades. %upload"
219
220 #: filefield.module:51;58
221 msgid "Changes made to the attachments are not permanent until you save this post."
222 msgstr "Ändringar gjorda på bifogningen är inte permanenta förrän du sparar detta inlägg."
223
224 #: filefield.module:215
225 msgid "Store an arbitrary file."
226 msgstr "Lagra en godtycklig fil."
227
228 #: filefield.module:350
229 msgid "File Upload"
230 msgstr "Filuppladdning"
231
232 #: filefield.module:354
233 msgid "A plain file upload widget."
234 msgstr "En enkel filuppladdningsmanick."
235
236 #: filefield.module:361
237 msgid "(Experimental)An extensible file upload widget."
238 msgstr "(Experimentell) En utbyggbar filuppladdningsmanick."
239
240 #: filefield.module:372
241 msgid "Generic files"
242 msgstr "Allmänna filer"
243
244 #: filefield.module:375
245 msgid "Displays all kinds of files with an icon and a linked file description."
246 msgstr "Visar alla typer av filer med en ikon och en länkad filbeskrivning."
247
248 #: filefield.module:545
249 msgid "Only files with the following extensions are allowed: %files-allowed."
250 msgstr "Endast filer med följande ändelser tillåts: %files-allowed."
251
252 #: filefield.module:557
253 msgid "Allowed extensions: %ext"
254 msgstr "Tillåtna ändelser: %ext"
255
256 #: filefield.module:570
257 msgid "The file is %filesize exceeding the maximum file size of %maxsize."
258 msgstr "Filen är %filesize och överstiger den maximala filstorleken %maxsize."
259
260 #: filefield.module:577
261 msgid "The file is %filesize which would exceed your disk quota of %quota."
262 msgstr "Filen är %filesize vilket skulle överstiga din diskkvot på %quota."
263
264 #: filefield.module:584
265 msgid "Maximum file size: %size"
266 msgstr "Maximal filstorlek: %size"
267
268 #: filefield.module:598
269 msgid "The image was resized to fit within the maximum allowed dimensions of %dimensions pixels."
270 msgstr "Storleken på din bild ändrades för att passa inom den maximalt tillåtna bildstorleken på %dimensions pixlar."
271
272 #: filefield.module:606
273 msgid "The image is too large; the maximum dimensions are %dimensions pixels."
274 msgstr "Bilden är för stor. Maximal storlek är %dimensions pixlar."
275
276 #: filefield.module:615
277 msgid "The image is too small; the minimum dimensions are %dimensions pixels."
278 msgstr "Bilden är för liten. Minsta storlek är %dimensions pixlar."
279
280 #: filefield.module:627
281 msgid "Images must be exactly @min_size pixels"
282 msgstr "Bilder måste vara minst @min_size pixlar"
283
284 #: filefield.module:630
285 msgid "Images must be between @min_size pixels and @max_size"
286 msgstr "Bilder måste vara mellan @min_size och @max_size pixlar"
287
288 #: filefield.module:635
289 msgid "Images larger than @max_size pixels will be scaled"
290 msgstr "Bilder större än @max_size pixlar kommer att skalas"
291
292 #: filefield.module:638
293 msgid "Images must be smaller than @max_size pixels"
294 msgstr "Bilder måste vara mindre än @max_size pixlar"
295
296 #: filefield.module:643
297 msgid "Images must be larger than @max_size pixels"
298 msgstr "Bilder måste vara större än @max_size pixlar"
299
300 #: filefield.module:651
301 msgid "Only JPEG, PNG and GIF images are allowed."
302 msgstr "Endast bilder av typen JPEG, PNG och GIF är tillåtna."
303
304 #: filefield.module:666
305 msgid "Must be a JPEG, PNG or GIF image"
306 msgstr "Måste vara en bild av typen JPEG, PNG eller GIF."
307
308 #: filefield.install:101
309 msgid "Migrating filefield values"
310 msgstr "Migrerar filfältsvärden"
311
312 #: filefield.install:137
313 msgid "The file field %field has been updated with new settings."
314 msgstr "Filfältet %field har uppdaterats med nya inställningar."
315
316 #: filefield.info:0
317 msgid "FileField"
318 msgstr "FileField"
319
320 #: filefield.info:0
321 msgid "Defines a file field type."
322 msgstr "Definierar en filfältstyp."
323
324 #: filefield.info:0
325 #: filefield_meta/filefield_meta.info:0
326 #: filefield_token/filefield_token.info:0
327 msgid "CCK"
328 msgstr "CCK"
329
330 #: filefield.js:0
331 msgid "The selected file %filename cannot be uploaded. Only files with the following extensions are allowed: %extensions."
332 msgstr "Den valda filen %filename kan inte laddas upp. Endast filer med följande ändelser är tillåtna: %extensions."
333
334 #: filefield_meta/filefield_meta.module:0
335 msgid "filefield_meta"
336 msgstr "filefield_meta"
337
338 #: filefield_meta/filefield_meta.install:25
339 msgid "The table for meta data about filefield files."
340 msgstr "Tabellen för metadata om filer av typen FileField."
341
342 #: filefield_meta/filefield_meta.install:28
343 msgid "The file id."
344 msgstr "Filens ID."
345
346 #: filefield_meta/filefield_meta.install:34
347 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:40
348 msgid "Width of a video or image file in pixels."
349 msgstr "Bredd på en video- eller bildfil i pixlar."
350
351 #: filefield_meta/filefield_meta.install:40
352 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:56
353 msgid "Height of a video or image file in pixels."
354 msgstr "Höjd på en video- eller bildfil i pixlar."
355
356 #: filefield_meta/filefield_meta.install:46
357 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:72
358 msgid "The duration of audio or video files, in seconds."
359 msgstr "Längden på en ljud- eller videofil i sekunder."
360
361 #: filefield_meta/filefield_meta.install:52;96
362 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:88
363 msgid "The audio format."
364 msgstr "Ljudformatet."
365
366 #: filefield_meta/filefield_meta.install:59;103
367 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:104
368 msgid "The sample rate of the audio."
369 msgstr "Klassen på ljudprovet för ljudet."
370
371 #: filefield_meta/filefield_meta.install:66
372 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:120
373 msgid "The number of channels in the audio, by name (stereo or mono)."
374 msgstr "Antalet kanaler i ljudet, per namn (stereo eller mono)."
375
376 #: filefield_meta/filefield_meta.install:73;117
377 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:136
378 msgid "The audio bitrate."
379 msgstr "Bithastighet för ljudet."
380
381 #: filefield_meta/filefield_meta.install:80
382 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:152
383 msgid "The kind of audio bitrate, such as VBR. Usually empty."
384 msgstr "Typ av ljudbitshastighet, såsom VBR. Vanligtvis lämnas detta tomt."
385
386 #: filefield_meta/filefield_meta.install:110
387 msgid "The number of channels in the audio, by name."
388 msgstr "Antalet kanaler i ljudet, per namn."
389
390 #: filefield_meta/filefield_meta.install:124
391 msgid "The kind of audio bitrate."
392 msgstr "Typ av ljudbitshastighet."
393
394 #: filefield_meta/filefield_meta.info:0
395 msgid "FileField Meta"
396 msgstr "FileField Meta"
397
398 #: filefield_meta/filefield_meta.info:0
399 msgid "Add metadata gathering and storage to FileField."
400 msgstr "Lägg till uppsamling och lagring av metadata till FileField."
401
402 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:21
403 msgid "File"
404 msgstr "Fil"
405
406 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:39
407 msgid "Video width"
408 msgstr "Bredd på video"
409
410 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:55
411 msgid "Video height"
412 msgstr "Höjd på video"
413
414 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:71
415 msgid "Duration"
416 msgstr "Varaktighet"
417
418 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:87
419 msgid "Audio format"
420 msgstr "Ljudformat"
421
422 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:103
423 msgid "Audio sample rate"
424 msgstr "Klass på ljudprov"
425
426 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:119
427 msgid "Audio channel mode"
428 msgstr "Typvärde för ljudkanal"
429
430 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:135
431 msgid "Audio bitrate"
432 msgstr "Ljudbitshastighet"
433
434 #: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:151
435 msgid "Audio bitrate mode"
436 msgstr "Typvärde för ljudets bithastighet"
437
438 #: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:33
439 msgid "Time format"
440 msgstr "Tidsformat"
441
442 #: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:36
443 msgid "Default (usually mm:ss)"
444 msgstr "Förvalt (vanligtvis mm:ss)"
445
446 #: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:37
447 msgid "Hours: h"
448 msgstr "Timmar: h"
449
450 #: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:38
451 msgid "Minutes: mm"
452 msgstr "Minuter: mm"
453
454 #: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:39
455 msgid "Seconds: ss"
456 msgstr "Sekunder: ss"
457
458 #: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:40
459 msgid "Total seconds"
460 msgstr "Sekunder totalt"
461
462 #: filefield_token/filefield_token.module:10
463 msgid "File ID"
464 msgstr "Filens ID"
465
466 #: filefield_token/filefield_token.module:11
467 msgid "File description"
468 msgstr "Filbeskrivning"
469
470 #: filefield_token/filefield_token.module:12
471 msgid "File name"
472 msgstr "Filnamn"
473
474 #: filefield_token/filefield_token.module:14
475 msgid "File MIME type"
476 msgstr "Typ av MIME för filen"
477
478 #: filefield_token/filefield_token.module:15
479 msgid "File size (in bytes)"
480 msgstr "Filstorlek (i bytes)"
481
482 #: filefield_token/filefield_token.module:16
483 msgid "File size (pretty printed)"
484 msgstr "Filstorlek (snygg utskrift)"
485
486 #: filefield_token/filefield_token.module:17
487 msgid "Fully formatted HTML file tag"
488 msgstr "Fullt formaterad HTML-tagg för fil"
489
490 #: filefield_token/filefield_token.module:18
491 msgid "File name without extension."
492 msgstr "Filnamn utan ändelse."
493
494 #: filefield_token/filefield_token.module:19
495 msgid "File extension"
496 msgstr "Filändelse"
497
498 #: filefield_token/filefield_token.module:0
499 msgid "filefield_token"
500 msgstr "filefield_token"
501
502 #: filefield_token/filefield_token.info:0
503 msgid "FileField Tokens"
504 msgstr "FileField Tokens"
505
506 #: filefield_token/filefield_token.info:0
507 msgid "Token Integration for FileField."
508 msgstr "Integration med Token för FileField."
509