Stripping CVS keywords
[project/i18n.git] / po / ca.po
CommitLineData
22bc9319
JR
1# Aquesta traducció ha estat finançada per interactors. <http://interactors.coop>.
2# Gerard Farràs <gerard.farras@km103.com>, 2005.
3# Interactors <info@interactors.coop>, 2005.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: Drupal 4.6\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2004-04-10 15:29+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2005-08-24 21:48+0200\n"
11"Last-Translator: Gerard Farràs <gerard.farras@km103.com>\n"
12"Language-Team: Catalan <info@interactors.coop>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n == 1)"
17
18#: i18n.inc:92 ;99;111
19msgid "translation"
20msgstr "traducció"
21
22#: i18n.inc:126 ;129
23msgid "Languages"
24msgstr "Idiomes"
25
26#: i18n.inc:282 ;284
27msgid "Preview"
28msgstr "Previsualització"
29
30#: i18n.inc:287 ;288;517;518;657
31msgid "Submit"
32msgstr "Tramet"
33
34#: i18n.inc:292 ;293;523
35msgid "Delete"
36msgstr "Suprimeix"
37
38#: i18n.inc:335
39msgid "edit"
40msgstr "edita"
41
42#: i18n.inc:337
43msgid "Translations of "
44msgstr "Traduccions de "
45
46#: i18n.inc:341
47msgid "Not translated"
48msgstr "No traduït"
49
50#: i18n.inc:341
51msgid "create translation"
52msgstr "crea traducció"
53
54#: i18n.inc:344 ;417;419;652;680;693;695;699;711
55msgid "Language"
56msgstr "Idioma"
57
58#: i18n.inc:344 ;419
59msgid "Title"
60msgstr "Títol"
61
62#: i18n.inc:344
63msgid "Actions"
64msgstr "Accions"
65
66#: i18n.inc:345
67msgid "<h2>Translation Status</h2>"
68msgstr "<h2>Estat de la traducció</h2>"
69
70#: i18n.inc:417
71msgid ""
72"If you change the Language, you must click on <i>Preview</i> to get the "
73"right Categories &amp; Terms for that language."
74msgstr ""
75"Si canvieu d'idioma, heu de fer clic a <i>Previsualització</i> per obtenir les "
76" Categories &amp; Termes d'aquest idioma."
77
78#: i18n.inc:420
79msgid "translations"
80msgstr "traduccions"
81
82#: i18n.inc:514 ;520;528
83msgid "Term Translations"
84msgstr "Traduccions de termes"
85
86#: i18n.inc:546
87msgid "new translation"
88msgstr "nova traducció"
89
90#: i18n.inc:579
91msgid "edit translations"
92msgstr "edita traduccions"
93
94#: i18n.inc:616
95msgid "Term translations have been updated"
96msgstr "Les traduccions de termes han estat actualitzades"
97
98#: i18n.inc:652
99msgid "current translation"
100msgstr "traducció actual"
101
102#: i18n.inc:652
103msgid "change translation"
104msgstr "canvia traducció"
105
106#: i18n.inc:654
107msgid "Vocabulary"
108msgstr "Vocabulari"
109
110#: i18n.inc:680
111msgid "The vocabulary already has a language."
112msgstr "El vocabulari ja té un idioma."
113
114#: i18n.inc:695
115msgid "translated term"
116msgstr "terme traduït"
117
118#: i18n.inc:696
119msgid "term translations"
120msgstr "traduccions de termes"
121
122#: i18n.inc:711
123msgid "This language will be set for all terms in this vocabulary"
124msgstr "Aquest idioma es definirà per tots els termes d'aquest vocabulari."
125
126#: i18n.inc:824
127msgid "Removed translation info from term"
128msgstr "Informació de la traducció suprimida del terme"
129
130#: i18n.module:67
131msgid ""
132"\n"
133" <p>This module provides support for internationalization of Drupal "
134"sites:</p>\n"
135" <ul>\n"
136" <li>Translation of the user interface for anonymous users (combined "
137"with locale)</li>\n"
138" <li>Multi-language for content. Adds a language field for nodes and "
139"taxonomy vocabularies and terms</li>\n"
140" <li>Basic translation management</li>\n"
141" <li>Browser language detection</li>\n"
142" <li>Keeps the language setting accross consecutive requests using "
143"URL rewriting</li>\n"
144" <li>Provides a block for language selection and two theme functions: "
145"<i>i18n_flags</i> and <i>i18n_links</i></li>\n"
146" <li>Support for long locale names</li>\n"
147" </ul>\n"
148" <p><small>Module developed by Jose A. Reyero, <a href=\"http://www."
149"reyero.net\">www.reyero.net</a></small></p>"
150msgstr ""
151"\n"
152" <p>Aquest mòdul dóna suport a la internacionalització de llocs web amb Drupal:</p>\n"
153" <ul>\n"
154" <li>Traducció de la interfície d'usuari per usuaris anònims (combinat amb el locale)</li>\n"
155" <li>Multi-llenguatge pel contingut. Afegeix un camp de llenguatge pels nodes i vocabularis taxonòmics i termes</li>\n"
156" <li>Gestió bàsica de traducció</li>\n"
157" <li>Detecció de l'idioma del navegador</li>\n"
158" <li>Manté els paràmetres d'idioma en peticions consecutives utilitzant la reescriptura de la URL</li>\n"
159" <li>Proporciona un bloc per a la selecció de l'idioma i dues funcions pels temes: "
160"<i>i18n_flags</i> i <i>i18n_links</i></li>\n"
161" <li>Suport per llargs noms locals</li>\n"
162" </ul>\n"
163" <p><small>Mòdul desenvolupat per en Jose A. Reyero, <a href=\"http://www."
164"reyero.net\">www.reyero.net</a></small></p>"
165
166#: i18n.module:81
167msgid ""
168"Enables multilingual content. <b>Requires locale module for interface "
169"translation</b>"
170msgstr ""
171"Habilita contingut multilingüe. <b>Requereix del mòdul locale per la traducció de les interfícies</b>"
172
173#: i18n.module:95
174msgid "Supported languages"
175msgstr "Idiomes suportats"
176
177#: i18n.module:97
178msgid "Defined by the locale module"
179msgstr "Definit pel mòdul locale"
180
181#: i18n.module:98
182msgid "Defined in the configuration file (%config_languages)"
183msgstr "Definit en el fitxer de configuració (%config_languages)"
184
185#: i18n.module:99
186msgid "Where to get the list of supported languages from"
187msgstr "On obtenir la llista d'idiomes suportats de"
188
189#: i18n.module:100
190msgid "Browser language detection"
191msgstr "Detecció de l'idioma del navegador"
192
193#: i18n.module:100 ;128
194msgid "Disabled"
195msgstr "Dehabilitat"
196
197#: i18n.module:100 ;128
198msgid "Enabled"
199msgstr "Habilitat"
200
201#: i18n.module:101
202msgid "Front page"
203msgstr "Pàgina d'inici"
204
205#: i18n.module:101
206msgid "Default"
207msgstr "Defecte"
208
209#: i18n.module:101
210msgid "Language dependent"
211msgstr "Dependent de l'idioma"
212
213#: i18n.module:101
214msgid ""
215" If 'language dependent' is selected, default front page will be prepended "
216"with language code, i.e. 'en/node'"
217msgstr ""
218"Si està seleccionat 'dependent de l'idioma', la pàgina d'inici per defecte serà prefixada amb el codi de l'idioma, ex. 'en/node'"
219
220#: i18n.module:106
221msgid "Language icons path"
222msgstr "Ubicació de les icones dels idiomes"
223
224#: i18n.module:107
225msgid ""
226"Path for language icons, relative to Drupal installation. '*' is a "
227"placeholder for language code."
228msgstr ""
229"Ubicació de les icones dels idiomes, relatives a la instal·lació del Drupal. '*' és un portador del codi de l'idioma."
230
231#: i18n.module:108
232msgid "Language icons sixe"
233msgstr "Dimensions de les icones dels idiomes"
234
235#: i18n.module:109
236msgid "Image size for language icons, in the form \"width x height\"."
237msgstr "Dimensions de les imatges de les icones d'idioma, en la forma \"amplada x alçada\"."
238
239#: i18n.module:111
240msgid "<h2>Multilingual content</h2>"
241msgstr "<h2>Contingut multilingüe</h2>"
242
243#: i18n.module:115
244msgid "Nodes"
245msgstr "Nodes"
246
247#: i18n.module:115
248msgid "Select node types to be translated."
249msgstr "Selecciona els tipus de nodes a ser traduïts."
250
251#: i18n.module:117
252msgid "<h2>Advanced Features</h2>"
253msgstr "<h2>Característiques avançades</h2>"
254
255#: i18n.module:118
256msgid ""
257"<p>These are intended only for advanced users. Some changes to the database "
258"are required. Please, do read the INSTALL.txt and README.txt files before "
259"enabling these options</p>"
260msgstr ""
261"<p>Això és solament per a usuaris avançats. Es requereixen alguns canvis en la base de dades. Si us plau, llegiu els fitxers INSTALL.txt i README.txt abans d'habilitar aquestes opcions</p>"
262
263#: i18n.module:124
264msgid "Current language dependent tables are: "
265msgstr "Les taules dependents de l'idioma actual son:"
266
267#: i18n.module:126
268msgid "Check the module's SETUP.txt file."
269msgstr "Reviseu el fitxer del mòdul SETUP.txt."
270
271#: i18n.module:128
272msgid "Language dependent tables"
273msgstr "Taules dependents de l'idioma"
274
275#: i18n.module:128
276msgid ""
277"If enabled, different tables for each language will be used. They must be "
278"defined in the configuration file."
279msgstr ""
280"Si s'habilita, s'utilitzaran diferents taules per cada idioma. Han de ser definits en el fitxer de configuració."
281
282#: i18n.module:0
283msgid "i18n"
284msgstr "i18n"
285